Najpopularniejsze metodyki zarządzania projektami IT

Metodyki zarządzania projektami IT

7 lutego 2024

Podczas realizacji serii poradników na temat standardów zarządzania projektami, poznaliśmy wiele podejść do zarządzania, prowadzących nas do osiągnięcia celów w określonym czasie. Mogły być one związane z różnymi przestrzeniami biznesu, zaczynając od tworzenia oprogramowania, kończąc na unowocześnianiu procesów wewnętrznych. Wszystkie zawierały jednak ogólne zasady, z którymi spotkasz się podczas pracy nad przedsięwzięciem.

Niejednokrotnie wspominaliśmy wtedy, iż szczegółowy dobór metod lub sposób zarządzania zależeć będzie od wdrożonej metodyki zarządzania projektami. Spróbujmy zatem przyjrzeć się jednym z najpopularniejszych strategii zarządzania, zwracając uwagę zarówno na metodyki zwinne, jak i kaskadowe podejścia.

Metody zarządzania projektami informatycznymi

Zarządzanie projektami informatycznymi jest wyzwaniem, które wymaga elastyczności, szybkości i skuteczności. Związane jest nie tylko z programowaniem, ale całym szeregiem procesów i usprawnień osiąganych poprzez realizację zadań. Istnieje wiele różnych metodologii, z których firmy i zespoły projektowe mogą korzystać w zależności od swoich unikalnych potrzeb. Nim jednak przejdziemy do poznawania konkretnych metodyk, zastanówmy się czym są i jaką wartość stanowią dla rozwoju naszej firmy.

Metodyka zarządzania projektami to zbiór zorganizowanych, systematycznych i zdefiniowanych procedur i praktyk, stosowanych w skutecznej organizacji pracy w projekcie, zespole lub innym obszarze działalności. Obejmuje zasady, techniki, narzędzia i standardy, które pomagają w planowaniu, organizowaniu i kontrolowaniu działań w celu osiągnięcia określonych rezultatów. Metody zarządzania mogą być dostosowywane do konkretnych potrzeb i charakterystyk organizacji, co pozwala na skuteczne osiąganie celów biznesowych. Wybór odpowiedniej metodyki zależy od specyfiki projektu, rodzaju działalności oraz preferencji i doświadczenia zespołu zarządzającego.

Wpływ skutecznego zarządzania na pracę projektową

Niezależnie od spójności misji i wizji, projekty w firmie mają różne wymagania, cele i wyzwania. Znajomość i świadomy wybór sposobu zarządzania pozwala dopasować wybraną strategię do konkretnych cech danego projektu. Warto więc zastanowić się jakie są wymagania projektu oraz jak elastyczni możemy być w zakresie wprowadzania zmian. Metodyki oparte na elastyczności będą doskonałe dla projektów o zmiennej specyfikacji, podczas gdy pozostałe mogą być bardziej odpowiednie dla przedsięwzięć o dobrze zdefiniowanych celach.

Odpowiednio dobrana strategia zarządzania pozwala na optymalne wykorzystanie zasobów, zarówno ludzkich, jak i finansowych. Niektóre metodyki zarządzania posiadają nawet wbudowane mechanizmy zarządzania ryzykiem. Pozwalają one na szybką identyfikację i kontrolę w trakcie realizacji projektu. Efektywne metody zarządzania zazwyczaj promują także silne zaangażowanie zespołu projektowego lub kładą nacisk na zrozumienie potrzeb klienta i centrują cały proces projektowy wokół dostarczania wartości dla użytkownika końcowego.

Metodyki zarządzania projektami - Wpływ na pracę projektową
Metodyki zarządzania projektami - Wpływ na realizację projektu

Zwinne i kaskadowe metodologie zarządzania projektami informatycznymi

Taktyk zarządzania jest wiele, jednak możemy spośród nich wyróżnić dwie zasadnicze grupy metodyk projektowych, które szczególnie wyróżniają się swoją filozofią pracy, czyli podejście zwinne i kaskadowe.

Metodyki kaskadowe charakteryzują się linearną strukturą, gdzie każda faza projektu musi zostać ukończona przed przejściem do następnej. W podejściu tym ważne jest dokładnie planowanie już początku procesu, obejmujące wszystkie fazy i etapy. Zmiany w projekcie są trudne do wdrożenia po rozpoczęciu, ponieważ struktura kaskadowa zakłada ściśle określony i zaplanowany proces. Akceptacja klienta i testowanie zazwyczaj odbywają się na końcu projektu, co może prowadzić do późnego wykrywania problemów.

Metodyki zwinne oferują bardziej elastyczną i iteracyjną strukturę, umożliwiając dostosowanie projektu do zmieniających się warunków. Planowanie jest bardziej adaptacyjne i skupione na dostarczaniu wartości na bieżąco oraz dostosowywaniu planu w trakcie projektu. Klient jest aktywnie zaangażowany w procesie, a feedback jest regularnie zbierany, umożliwiając szybką reakcję na zmieniające się potrzeby. W metodykach zwinnych, testowanie i akceptacja odbywają się na bieżąco, co pozwala na szybkie wykrywanie i naprawę ewentualnych problemów.

Wybór między metodyką kaskadową a zwinną zależy od charakterystyki projektu, rodzaju organizacji i preferencji zespołu zarządzającego. Metodyki kaskadowe nadają się lepiej do projektów o ustalonych i statycznych wymaganiach, podczas gdy podejścia zwinne są bardziej odpowiednie dla projektów, które wymagają elastyczności i szybkiego dostosowywania się do zmian. Ostatecznie, kluczowym jest zrozumienie, że nie ma jednego rozwiązania pasującego do wszystkich - sukces zależy od umiejętnego dostosowania metodyki do konkretnego kontekstu projektu.

Zwinne metodologie zarządzania projektami

Agile

Agile zakłada, że zmiany w trakcie projektu są nieuchronne. Zamiast blokować się w stałych planach, metodyka ta umożliwia elastyczne dostosowywanie się do nowych wymagań i priorytetów. Promuje także bliską współpracę z klientem na każdym etapie projektu, a stały feedback pozwala na bieżące dostosowywanie produktu do rzeczywistych potrzeb klienta. Agile dzieli pracę nad projektem na krótkie iteracje, zwane sprintami, podczas których dostarczane są nowe funkcje lub elementy produktu. To umożliwia szybkie reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe.

Dzięki inkrementalnemu podejściu, Agile pozwala również na szybkie dostarczanie wartości klientowi. Otrzymuje on w ramach projektu gotowe do użycia funkcje na bieżąco. Również samodzielność i odpowiedzialność członków za konkretne zadania sprawia, że zespoły pracujące w metodyce Agile są bardziej zaangażowane i zmotywowane do osiągania celów, a stała współpraca z klientem, codzienne spotkania i transparentność procesu zwiększają komunikację, eliminując potencjalne nieporozumienia.

Scrum

Scrum jest jedną z metodyk zwinnych, która dzieli projekt na krótkie iteracje, zazwyczaj trwające od 2 do 4 tygodni. Każdy segment kończy się dostarczeniem gotowego do użycia produktu. Ważnym aspektem w przypadku projektów według Scrum jest klarowne definiowanie ról w zespole m.in Scrum Master, Product Owner czy Development Team. Scrum Master dba o przestrzeganie zasad przyjętej strategii, Product Owner kontroluje backlog produktu, a Development Team realizuje zadania.

Przed rozpoczęciem każdej iteracji (tzw. sprintu) odbywa się Sprint Planning, w trakcie którego zespół wybiera zadania, które zamierza zrealizować w danym segmencie. Codziennie odbywa się także krótkie spotkanie zwane Daily Scrum, podczas którego członkowie zespołu dzielą się informacjami na temat postępów, planów i potencjalnych problemów. Po zakończeniu konkretnych zadań następuje Sprint Review. Zespół prezentuje wówczas dostarczone zadania i odbywa się retrospektywa, na której omawiane są doświadczenia i identyfikowane możliwości poprawy.

Dzięki krótkim sprintom, Scrum umożliwia szybkie dostarczanie wartości klientowi, który regularnie otrzymuje nowe funkcje i widzi postęp projektu. Dodatkowo, elastyczność pozwala zespołom na dostosowywanie się do nowych priorytetów i szybkie reagowanie na zmiany, a także daje poczucie wpływu na podejmowane decyzje i wgląd w efekty swojej pracy na bieżąco. Scrum wprowadza transparentność w procesie projektowym, a narzędzia takie jak tablica Scrum oraz codzienne spotkania pozwalają zespołowi na śledzenie postępu i identyfikowanie potencjalnych problemów.

Kanban

Centralnym elementem zakresu zarządzania tej metodyki jest tablica kanban, na której widoczne są zadania w postaci "karteczek". Tablica jest podzielona na kolumny reprezentujące różne etapy procesu, począwszy od wprowadzenia zadania do zakończenia. Każda kolumna na tablicy oznacza inny etap procesu, a zadania przemieszczają się od lewej do prawej strony. Karty zadania są przesuwane na tablicy w wyniku zasady pull, co oznacza, że nowe zadania są wprowadzane do systemu tylko wtedy, gdy zespół jest gotowy na ich realizację. Kanban dostarcza wizualnej reprezentacji przepływu pracy. Wprowadza również limit dla ilości zadań Work in Progress (WIP), które mogą znajdować się jednocześnie w danej kolumnie. To zabezpiecza zespół przed przeciążeniem i pomaga utrzymać płynność przepływu pracy.

Kanban jest wyjątkowo elastyczny i dostosowuje się do zmieniających się potrzeb projektu. Nowe zadania mogą być wprowadzane na tablicę w dowolnym momencie, a limit WIP reguluje tempo pracy. Dzięki wizualizacji przepływu pracy, zespoły są w stanie szybko zidentyfikować obszary problemowe, gdzie zadania utykają lub napotykają na trudności. Wprowadzenie Kanban umożliwia również stałe doskonalenie procesów. Zespoły są skłonne do eksperymentowania z różnymi podejściami, co prowadzi do optymalizacji. Klarowna reprezentacja pracy na tablicy pozwala zespołowi skoncentrować się na najważniejszych zadaniach, co z kolei przekłada się na zwiększoną produktywność.

Lean

W przypadku projektów Lean najważniejsza jest eliminacja wszelkich działań, które nie dodają wartości dla klienta. Poprzez identyfikację i zniwelowanie marnotrawstwa, organizacje mogą skoncentrować się na dostarczaniu produktów lub usług, które rzeczywiście spełniają oczekiwania. Metodologia Lean stawia na zrozumienie rzeczywistych potrzeb klienta i dostarczanie produktów lub usług, które w pełni zaspokajają te potrzeby. To podejście kładzie nacisk na ciągłe dostosowywanie do zmieniających się warunków i oczekiwań, co czyni działanie nie tylko jednorazowym przekształceniem, ale ciągłym procesem doskonalenia. Poprzez regularne analizy, identyfikację obszarów do poprawy i wprowadzanie innowacji, organizacje utrzymują konkurencyjność na rynku.

Eliminacja marnotrawstwa i optymalizacja procesów przekładają się na zwiększoną efektywność operacyjną. Firmy osiągają lepsze wyniki przy mniejszym zużyciu zasobów. Lean skupia się także na eliminacji opóźnień i zbędnych etapów, co prowadzi do skrócenia czasu potrzebnego na dostarczenie produktu lub usługi do klienta. Koncentracja na wartości i ciągłe dostosowywanie się do oczekiwań prowadzi do zwiększenia satysfakcji oraz zminimalizowania nadmiaru produkcji, a to przekłada się na zmniejszenie kosztów magazynowania i ograniczenie marnotrawstwa zasobów.

Kaskadowe metodologie zarządzania projektami

Waterfall

Metodologia Waterfall jest jedną z najstarszych praktyk z zakresu zarządzania projektami. Powstała w latach 70. i opiera się na linearnym, sekwencyjnym podejściu do projektów. Każda faza jest starannie zaplanowana i musi zostać ukończona przed rozpoczęciem kolejnej. Tradycyjnie segmenty te obejmują obszary takie jak: analiza, projektowanie, implementacja, testowanie, wdrożenie i konserwacja. W podejściu tradycyjnym to właśnie planowanie odgrywa kluczową rolę. Już na początkowym etapie każdy projekt ma dokładnie określony swój cykl życia. Takie podejście pomaga w unikaniu potencjalnych problemów i zapewnia klarowność co do celów projektu.

Jedną z charakterystycznych cech Waterfall jest ograniczona elastyczność w trakcie realizacji projektu. Raz przyjęte i ustalone założenia rzadko ulegają zmianie, co sprawia, że zmiany w trakcie projektu mogą być trudne i kosztowne. W każdej fazie projektu istnieją również ściśle określone kryteria jakościowe, a ich kontrola odgrywa kluczową rolę. Testowanie odbywa się na etapie końcowym, po zakończeniu implementacji, co ma na celu zagwarantowanie, że produkt finalny spełnia wszystkie założone wymagania. W metodologii Waterfall, etap wdrożenia następuje dopiero po zakończeniu fazy testowania, dlatego też metoda ta niekoniecznie pasuje do każdego rodzaju projektu. Nadal stanowi jednak solidne podejście dla przedsięwzięć o stabilnych i dobrze zdefiniowanych wymaganiach.

Prince2

Prince2 (Projects in Controlled Environments) jest oparta na produktach, definiując ich rezultaty na każdym etapie projektu. To podejście do procesów zarządzania projektami pomaga zarówno w klarownym zrozumieniu, co ma być dostarczone, jak również ocenie postępu pracy. Projekt w Prince2 jest podzielony na etapy posiadające swoje cele i harmonogram. Każdy z nich musi zostać oceniony przed przejściem do kolejnego.

Prince2 dostarcza także jasnej struktury zarządzania projektami, co ułatwia planowanie, monitorowanie i kontrolę nad postępem projektu. Skupia się na identyfikacji i zarządzaniu ryzykiem na każdym etapie projektu, minimalizując nieprzewidziane komplikacje. Oprócz jasnego przebiegu pracy, Prince2 definiuje także role i odpowiedzialności dla każdego uczestnika projektu. Wśród kluczowych ról znajdują się Kierownik Projektu, Klient, Zespół Projektowy i Rejestr Projektu.

PMBOK

PMBOK, czyli Project Management Body of Knowledge, to standardowy zbiór najlepszych praktyk w zarządzaniu projektami. Opracowany przez Project Management Institute (PMI), stanowi wszechstronną podstawę wiedzy, która pomaga menedżerom projektów skutecznie planować, wdrażać i kontrolować projekty w różnych dziedzinach. Definiuje on dziesięć obszarów wiedzy, takich jak zarządzanie zakresem, czasem czy kosztami. Identyfikuje także 49 procesów projektowych, które są podzielone między te obszary wiedzy. Każdy proces ma swoje unikalne cele i wyniki, które przyczyniają się do skutecznego prowadzenia projektu.

PMBOK dostarcza również standardowego języka i terminologii, co pomaga w eliminowaniu nieporozumień i zapewnia klarowność komunikacji między członkami zespołu projektowego. Oferuje także szeroki zakres narzędzi i technik, które wspierają menedżerów projektów w wykonywaniu różnorodnych zadań, od analizy ryzyka po planowanie komunikacji.

PMBOK zapewnia standaryzację praktyk zarządzania projektami, co ułatwia współpracę między projektami i zespołami projektowymi. Jest wszechstronny i dostosowuje się do różnych branż, co sprawia, że może być stosowany w projektach o różnych charakterystykach. Wszystko to sprawia, że stanowi solidną podstawę wiedzy dla menedżerów projektów, oferując kompleksowy zestaw narzędzi, zasad i technik.

Metodyki Zarządzania - Podsumowanie

Skuteczne zarządzanie projektami IT jest kluczem do sukcesu w dzisiejszym środowisku biznesowym. Zarówno zwinne, jak i kaskadowe metodyki zarządzania oferują unikalne podejścia, jednak najważniejsze jest, aby dostosować wybrane podejście do specyfiki projektu i potrzeb zespołu. W tym artykule zaprezentowaliśmy najważniejsze metodyki zarządzania projektami informatycznymi, analizując ich cechy, korzyści i potencjalne wyzwania. Teraz pora na Ciebie, abyś dokonał wyboru metodyki najlepszej do zarządzania swoim projektem IT.

Avatar photo

autorem artykułu jest:

Julia Mackiewicz

W InterSynergy pełnię funkcję Marketing Managera i Redaktora treści publikowanych przez firmę. Prywatnie jestem zwolenniczką zwinnych metodyk zarządzania i marketingu 5.0. Na co dzień zajmuje się badaniem rozwoju sztucznej inteligencji i jej wpływu na rynek kreatywny.

Powiązane wpisy