Manifest Agile: Od 12 Zasad do Skutecznego Wdrożenia - Jak uniknąć najczęstszych błędów?

Manifest Agile: Od 12 Zasad do Skutecznego Wdrożenia - Jak uniknąć najczęstszych błędów?

25 września 2023

Przedsiębiorcy tworzący oprogramowanie IT stale poszukują sposobów na to, by usprawnić działanie prowadzonego biznesu. Jednym z ciekawych rozwiązań w tym zakresie jest zwinne zarządzanie i reagowanie na zmiany, które opisuje tzw. Manifest Agile. Co to za dokument i jak kodować zgodnie z Agile, by zwiększyć konkurencyjność firmy?

Co to jest Manifest Agile? Wartości manifestu

Manifest programowania zwinnego Agile, nazywany również Agile Manifesto, jest deklaracją ogólnodostępnych zasad i wartości, które są fundamentem wszystkich metodyk zwinnych. Powstał on w lutym 2001 roku, kiedy grupa licząca siedemnastu przedstawicieli nowych idei spotkała się na konferencji w Snowbird, w stanie Utah, aby zawrzeć porozumienie.

Ta konferencja stała się początkiem rewolucji w zarządzaniu projektami, która miała na celu zmienić sposób myślenia o tworzeniu oprogramowania i kierowaniu projektami. Do uczestników spotkania należeli między innymi tacy profesjonaliści jak: Jeff Sutherland, Ken Schwaber, Alistair Cockburn, Jim Highsmith oraz Bob Martin. Razem opracowali oraz udostępnili światu Manifest Agile dla Deweloperów Oprogramowania.

12 zasad zwinnego tworzenia oprogramowania. Encyklopedia manifestu

Poniżej przedstawiamy Ci 12 zasad Manifestu Agile, czyli reguły, które umożliwiają zwinne zarządzanie zespołem/projektem:

 • Najwyższy priorytet to zadowolenie klienta poprzez wczesne i ciągłe dostarczanie wartościowych produktów : Reguła oznacza, że zespół projektowy jest zorientowany na dostarczaniu klientowi produktu, który naprawdę spełnia jego potrzeby. Ważne jest zapewnienie funkcjonującego oprogramowania odpowiednio wcześnie, aby uniknąć kosztów wynikających z opóźnień.
 • Bądźcie gotowi na zmiany wymagań nawet na późnym etapie rozwoju. Metodyki zwinne wykorzystują zmiany do zapewnienia klientowi przewagi konkurencyjnej : Agile zakłada, że wymagania projektu mogą (i zapewne będą) ewoluować w trakcie jego trwania. Zamiast traktować zmiany jako problem, metodyki Agile wykorzystują je do dostosowania do zmieniających się potrzeb zleceniodawcy i rynku.
 • Dostarczajcie funkcjonujące oprogramowanie często, w odstępach kilkutygodniowych lub kilkumiesięcznych. Im częściej, tym lepiej : W podejściu zwinnym Agile istotą jest dostarczanie działającego oprogramowania regularnie, w cyklach zwanymi iteracjami lub sprintami. Dzięki temu można ciągle kontrolować postęp projektu i umożliwić odbiorcy korzystanie z nowych funkcji na bieżąco.
 • Biznesowe i deweloperskie zespoły muszą ściśle ze sobą współpracować przez cały czas trwania projektu : Kluczowe dla Agile jest bliskie współdziałanie interesariuszy biznesowych i członków zespołu projektowego. To zapewnia ciągłą komunikację i pozwala dostosować projekt do potrzeb konsumenta.
 • Twórzcie projekty wokół zmotywowanych ludzi. Zapewnijcie im odpowiednie środowisko i wsparcie, a także zaufajcie, że wykonają powierzone zadanie : Agile opiera się na zaufaniu do zespołu projektowego. Pracownicy, którzy są zmotywowani, posiadają wsparcie i dobre środowisko pracy, mają większe szanse na osiąganie sukcesów.
 • Najbardziej efektywnym sposobem przekazywania informacji w zespole deweloperskim jest rozmowa twarzą w twarz : W Agile komunikacja odgrywa kluczową rolę. Bezpośrednia konwersacja pozwala na szybkie i skuteczne przekazywanie informacji oraz rozwiązywanie problemów.
 • Działające oprogramowanie jest głównym wyznacznikiem postępu : Wartość projektu mierzy się poprzez działające oprogramowanie (pragmatic programming), a nie tego, jak obszerna dokumentacja została wydana. To oznacza, że celem jest ciągłe dostarczanie lepszych sposobów i działających funkcji klientowi.
 • Procesy Agile umożliwiają zrównoważony rozwój. Sponsorzy, deweloperzy i użytkownicy powinni utrzymywać równy rytm pracy : Agile zakłada równomierny rozwój projektu, co oznacza, że praca nad projektem jest stała i zrównoważona przez cały jego okres trwania.
 • Ciągłe skupienie na doskonałości technicznej i dobrym projektowaniu zwiększa zwinność : Agile podkreśla znaczenie dbałości o jakość techniczną produktu i odpowiedniego projektowania. To zapewnia większą elastyczność projektu i gotowość na zmiany.
 • Prostota - czyli sztuka minimalizowania niezbędnej pracy - jest kluczowa : W Agile unika się nadmiernego komplikowania projektu. Zamiast tego stawia się na prostotę i minimalizację zbędnych elementów.
 • W Agile zespoły mają obowiązek organizowania swojej pracy i wybierania narzędzi i technik, które najlepiej służą celom projektowym : W Agile zespoły są samodzielne i odpowiedzialne za organizację swojej pracy oraz wybór narzędzi i technik, które są dla nich najbardziej odpowiednie.
 • Regularnie analizujcie i dostosowujcie wasze działania, aby zwiększyć efektywność : W Agile istotne jest nieustanne doskonalenie. Po każdej iteracji lub sprincie zespół dokonuje analizy swojej pracy i wprowadza poprawki, by stawać się coraz bardziej efektywnym.

Miej na uwadze te dwanaście zasad Manifestu Agile, a zapewnisz swojemu zespołowi równe tempo pracy, które sprzyja ciągłemu rozwijaniu wartościowego kodu.

Manifest Agile jako inspiracja

Manifest Agile stanowi podstawę, na której opierają się różne zwinne metodyki zarządzania projektami. Oto kilka z najbardziej popularnych metodologii zwinnych:

Scrum - Jest to jedna z najbardziej znanych i powszechnie stosowanych metodologii Agile. Scrum polega na podziale projektu na regularne iteracje, zwane sprintami. Każdy sprint trwa zazwyczaj od 2 do 4 tygodni i kończy się dostarczeniem działającej części produktu. Scrum wprowadza role takie jak S. Master (osoba odpowiedzialna za przestrzeganie zasad), Product Owner (osoba koordynująca listą zadań do wykonania) i zespół deweloperski. Kluczowym narzędziem jest tablica, która pomaga w śledzeniu postępu projektu.

Kanban - jest to metoda zarządzania pracą, która wywodzi się z przemysłu produkcyjnego. W kontekście zarządzania pracami projektowymi według tej metody wykorzystuje się tablicę Kanban, na której widoczne są zadania do wykonania, w trakcie realizacji i zakończone. Każde zadanie jest reprezentowane kartką, którą przesuwa się po tablicy od jednej kolumny do drugiej w miarę postępu pracy. Kanban jest szczególnie przydatny w projektach, gdzie priorytetem jest kontrola przepływu pracy i minimalizacja opóźnień.

eXtreme Programming (XP, programowanie ekstremalne) - XP to metodyka Agile, która skupia się na doskonałości technicznej i jakości kodu. W XP wykorzystuje się praktyki takie jak testy jednostkowe, programowanie parami, ciągła integracja oraz małe wersje wydawnicze, aby zapewnić jak najwyższą jakość oprogramowania. XP promuje bliską współpracę między programistami a zleceniodawcą oraz dużą rolę komunikacji w zespole.

Scrumban - jak sama nazwa wskazuje, Scrumban łączy elementy zwinnych metod Scrum oraz Kanban. To podejście pozwala na wykorzystanie elastyczności Kanbanu w ramach struktury Scrum. Scrumban jest przydatny, gdy zespół projektowy chce kontrolować przepływ pracy i jednocześnie korzystać z koncepcji sprintów i spotkań planistycznych.

Lean Software Development - Agile Software Development (Adaptive Software Development) dzieli wiele zasad i wartości z metodologią Agile. Koncentruje się na eliminowaniu marnotrawstwa w procesie tworzenia oprogramowania, reagowaniu na potrzeby klienta oraz ciągłym doskonaleniu procesu. Metoda ta ma swoje korzenie w systemie zarządzania Toyota Production System.

Oczywiście, pomimo różnorodności dostępnych metodologii, klasyczny Agile i jego zasady  to wciąż aktualny temat. Dążenie do eliminacji marnotrawstwa i doskonałości procesu to filary, które pozostają niezmienne, stanowiąc fundament udanych projektów informatycznych.

Kluczowe kroki do skutecznego wdrożenia Manifest Agile w IT

Wdrażanie Manifestu Agile w firmie IT nie jest niczym prostym, choć Agile wydaje się być pełen obietnic i elastyczności. Oto, co należy analizować krok po kroku, aby skutecznie podążać za zwinnym wytwarzaniem oprogramowania:

 • Ocena aktualnej sytuacji : Pierwszym krokiem jest dokładne zrozumienie obecnej sytuacji w firmie IT. To obejmuje świadomość procesów, kultury organizacyjnej, umiejętności zespołu i istniejących projektów.
 • Wybór zespołu Agile : Należy utworzyć zespół, który będzie odpowiedzialny za wdrożenie Agile. Ten zespół powinien być zróżnicowany, składający się z przedstawicieli różnych działów i poziomów hierarchii, aby zapewnić szerokie zaangażowanie.
 • Określenie celów i strategii : Zespół Agile powinien wspólnie z zarządem firmy określić cele wprowadzenia Agile oraz strategię ich osiągnięcia. Cele mogą obejmować poprawianie wydajności, skrócenie czasu dostawy produktów, zwiększenie satysfakcji klientów czy możliwości poprawy jakości.
 • Wprowadzenie Agile w praktyce : Rozpocznij wprowadzanie Agile w konkretnych projektach lub zespołach (na początek mogą być to mniejsze projekty). Może to obejmować tworzenie listy zadań, planowanie iteracji (w przypadku Scrum) czy organizowanie regularnych spotkań (np. Daily Scrum).
 • Monitorowanie postępów i dostosowywanie : Regularnie monitoruj postępy wprowadzania Agile i zbieraj dane dotyczące skutków tych zmian. Na ich podstawie dostosuj strategię i plan wprowadzenia, aby stale doskonalić procesy.
 • Kultura i wartości : Wdrożenie Agile nie sprowadza się tylko do zmiany procesów. Ważne jest również budowanie kultury opartej na zasadach Agile i promowanie wartości, takich jak otwartość na zmiany, współpraca, samodzielność zespołów i dbałość o klienta.
 • Szkolenia i rozwijanie umiejętności : Zadbaj o szkolenia i rozwijanie kompetencji pracowników, aby utrzymać odpowiedni poziom ich wiedzy i umiejętności.
 • Skalowanie Agile : Jeśli firma IT ma wiele projektów lub zespołów, może być konieczne wprowadzenie Agile w większej skali, na przykład za pomocą metodyki SAFe (Scaled Agile Framework) lub LeSS (Large-Scale Scrum).
Manifest Agile: Od 12 Zasad do Skutecznego Wdrożenia - Jak uniknąć najczęstszych błędów?
Jak efektywnie monitorować postępy z Manifest Agile

Jak efektywnie monitorować postępy?

Monitorowanie postępów w firmie IT, która implementuje Agile, jest kluczowe z punktu widzenia efektywnego kierowania projektami i dostarczania większej wartości klientom. Oto kilka sposobów, w jakie można osiągnąć ten cel:

Codzienne spotkania (Daily Standup) - Pozwalają zespołowi na monitorowanie codziennych postępów i wykrywanie ewentualnych przeszkód. Każdy członek zespołu informuje o tym, co zrobił wczoraj, co planuje zrobić dzisiaj i czy napotkał problemy.

Wykres spalania (Burndown Chart) - Jest narzędziem, które pomaga śledzić postępy podczas sprintu. Na osi X znajduje się czas (dni sprintu), a na osi Y umieszcza się ilość pozostałej pracy do wykonania (np. ilość zadań czy punktów w historii). To pozwala monitorować, czy zespół utrzymuje tempo i jest w stanie zakończyć zaplanowane zadania terminowo.

Przegląd sprintu (Sprint Review) - Na zakończenie każdego sprintu odbywa się spotkanie zwane przeglądem, na którym zespół prezentuje wykonaną pracę klientowi lub interesariuszom. To doskonała okazja do oceny postępów i dostarczonej wartości.

Przykłady najczęstszych błędów podczas implementacji Manifest Agile

Jak już wspominaliśmy, wdrożenie Agile nie jest niczym prostym. Wręcz przeciwnie: łatwo o popełnienie kosztownych pomyłek. Oto przykładowe błędy na etapie implementacji:

 • Niewystarczające zrozumienie Agile przez członków zespołu. Wprowadzenie Agile bez pełnej znajomości jego zasad i wartości może łatwo doprowadzić do chaosu lub nawet buntu w zespole.
 • Brak zaangażowania ze strony kierownictwa. Sukces Agile wymaga wsparcia i zaangażowania managementu (project managera).
 • Nadmierna biurokracja. Agile to przede wszystkim PROSTOTA! Nadmierna ilość dokumentacji może utrudnić elastyczne działanie.
 • Ignorowanie feedbacku ze strony interesariuszy (klientów, pracowników). Obojętność na opinię zespołu i odbiorców to poważny błąd. Przykładowo, to pracownicy są na pierwszej linii „frontu” i wiedzą, z jakimi praktycznymi problemami trzeba się wówczas mierzyć.

Musisz być przygotowany na to, że nawet doświadczeni programiści czy specjaliści z innych obszarów IT, którzy są świetni w swoim fachu, mogą mieć poważne problemy z dostosowaniem się do tego trybu pracy. Takie trudności mogą trwać przez kilka tygodni lub nawet miesięcy. To bardzo istotne, aby stale dbać o rozwój i dobrostan kadry, ponieważ częstą praktyką jest nakładanie dotkliwych kar w sytuacji, gdy projekt nie zostanie dostarczony na czas.

Jak mierzyć efektywność wdrożenia Manifest Agile?

Jeśli chcesz zmierzyć w swojej firmie efektywność wdrożenia Manifestu Agile, możesz to zrobić poprzez takie działania:

 • Retrospektywa : Po zakończeniu sprintu warto przeprowadzić retrospektywę, która pozwala na ocenę pracy zespołu i identyfikację obszarów do poprawy. Retrospektywy pomagają dostosować procesy do zmieniających się potrzeb.
 • Tablica Kanban : Jest narzędziem wizualizującym prace w toku. Pozwala na monitorowanie przepływu pracy, zadań w toku, realizacji i tych, które są gotowe. Przesuwając zadania po tablicy, zespół i interesariusze mogą w prosty sposób śledzić postęp na projekcie.
 • Opinie klienta : Zdanie zleceniodawcy jest kluczowe. Monitoruj opinie na bieżąco, aby dowiedzieć się, czy produkt spełnia jego oczekiwania w trakcie oraz po opublikowaniu.
 • Cykliczne przeglądy Agile : Organizuj regularne przeglądy Agile, na których zespół i interesariusze mogą omawiać postępy i dostosowywać strategię na przyszłość.

Jak zbudować stabilny i zwinny zespół Agile?

Nie jest to proste — tego nawet nie zamierzamy ukrywać. Oczywiście, zbudowanie solidnego zespołu działającego w oparciu o Manifest Agile jest realnym zadaniem. Musisz jako menedżer czy przedsiębiorca pamiętać wówczas m.in. o następujących zadaniach:

Szkolenie. Zapewnij wszystkim pracownikom solidne szkolenie, aby zrozumieli zasady i wartości Agile oraz konkretne metodyki, takie jak Scrum czy Kanban. Brak odpowiedniej wiedzy może prowadzić do nieporozumień i popełniania błędów.

Zrozumienie kultury pracy. Wprowadzenie Agile to nie tylko zmiana procesów, ale również kultury pracy. Pracownicy powinni być gotowi na elastyczność, współpracę i odpowiedzialność.

Stopniowe wdrażanie. Nie próbuj wprowadzać Agile z dnia na dzień. Rozpocznij od jednego projektu lub zespołu jako eksperyment, a później stopniowo rozszerzaj implementację na inne obszary. To pomoże uniknąć chaosu i oporu.

Podsumowanie

Nadszedł już czas na podsumowanie – Agile to metoda, która nieprzypadkowo zyskała na popularności w ostatnich latach. Pozwala ona szybko reagować na zmieniające się potrzeby otoczenia rynkowego, co we współczesnym biznesie (a już na pewno w tak dynamicznej branży, jaką jest IT) stanowi absolutne must have. Wdrożenie Manifestu Agile i prowadzenie projektów w oparciu o tą metodykę nie jest proste nawet w przypadku doświadczonych software house'ów… ale jak najbardziej możliwe. Geneza tego podejścia tkwi w potrzebie dostosowania się do nowej rzeczywistości biznesowej. Jest to długofalowa inwestycja, która inspiruje i pozwala uporać się z codziennymi wyzwaniami. 

Avatar of Justyna Łazarz

autorem artykułu jest:

Justyna Łazarz

W InterSynergy pełnię rolę kierownika projektów. Moje zainteresowania koncentrują się na zwinnym zarządzaniu projektami i praktycznym zastosowaniu metodyk takich jak Scrum, Kanban i Lean, mających na celu optymalizację procesów w firmie.

Powiązane wpisy