Lean Thinking: Wpływ szczupłego myślenia na efektywne zarządzanie i minimalizację strat

Lean Thinking: Wpływ szczupłego myślenia na efektywne zarządzanie i minimalizację strat

12 października 2023

Istnieje niezliczona liczba metodologii i podejść, które mają na celu poprawę wydajności i produktywności. W dzisiejszym szybkim świecie firmy nieustannie szukają sposobów na optymalizację swoich procesów i osiągnięcie wyższych wyników. Jednym z takich podejść, które w ostatnich latach zyskało znaczną popularność, jest Lean Thinking. Ale czym właściwie jest Lean Thinking i w jaki sposób może przynieść korzyści Twojej organizacji?

Lean Thinking - Co to jest?

Lean Thinking, czyli szczupłe myślenie to filozofia zarządzania, która wywodzi się z Toyota Production System (TPS), opracowana przez Taiichi Ohno i Eiji Toyodę w latach 50. XX wieku. Opiera się na koncepcji minimalizacji marnotrawstwa i maksymalizacji tworzenia wartości we wszystkich aspektach działalności przedsiębiorstwa. Nie ogranicza się do procesów produkcyjnych, może być stosowana w każdej branży lub sektorze, w tym w opiece zdrowotnej, technologii (np. software house) i organizacjach opartych na usługach. Jest znana również jako Lean Six Sigma lub Szczupłe Zarządzanie.

Filozofia Lean zyskała popularność na całym świecie, a jej korzenie można odnaleźć w systemie szczupłej produkcji, który został opisany przez Jamesa Womacka i Daniela Jonesa w ich książce "Lean Thinking," wydanej w 1996 roku. Odegrała ona istotną rolę w rozpowszechnianiu i rozumieniu zasad szczupłego myślenia w kontekście zarządzania organizacjami.

Jej podstawową zasadą jest identyfikacja i eliminacja marnotrawstwa. Odpady, w ujęciu Lean Thinking i Lean Management, odnoszą się do wszelkich działań lub procesów, które nie wnoszą wartości dla klienta. Może to obejmować nadprodukcję, czas oczekiwania, niepotrzebny transport, nadmierne zapasy, wady i zbędny ruch. Eliminując marnotrawstwo, organizacje mogą usprawnić swoją działalność, obniżyć koszty i poprawić ogólną wydajność.

Szczupłe myślenie a tradycyjne podejście do zarządzania

Tradycyjne podejście do zarządzania, często zakorzenione w strukturach hierarchicznych i systemach biurokratycznych, dominuje od dziesięcioleci. Podejście to opiera się na odgórnym procesie decyzyjnym, w którym menedżerowie dyktują zadania, a od pracowników oczekuje się postępowania zgodnie z instrukcjami bez zadawania pytań. Kładzie duży nacisk na planowanie, kontrolę i ścisłe przestrzeganie procesów. Chociaż metoda ta bez wątpienia działała w przeszłości, może nie być tak skuteczna w dzisiejszym szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym.

Lean Thinking zachęca do kultury ciągłego doskonalenia, w której pracownicy są upoważnieni do identyfikowania i rozwiązywania problemów na swoim poziomie, co sprzyja poczuciu odpowiedzialności. Lean podkreśla znaczenie współpracy, komunikacji i pracy zespołowej, a także potrzebę elastyczności i zdolności adaptacyjnych w celu reagowania na zmieniające się wymagania rynku. Dlaczego więc Lean Thinking koliduje z tradycyjnym podejściem do zarządzania?

Jednym z głównych powodów jest różnica w sposobie myślenia. Tradycyjne podejście często ceni stabilność, przewidywalność i kontrolę, podczas gdy Lean rozwija się na eksperymentowaniu, adaptacji i uczeniu się na porażkach. To zderzenie sposobów myślenia może wywołać napięcie i opór w organizacji, ponieważ pracownicy przyzwyczajeni do tradycyjnego sposobu działania mogą mieć trudności z przyjęciem nowych rozwiązań.

Istotną zmianą, którą przynosi Lean Thinking, jest upodmiotowienie pracowników. W tradycyjnym podejściu do zarządzania pracownicy są często postrzegani jako trybiki w maszynie, podążające za z góry określonymi procesami bez większego miejsca na kreatywność lub innowacje. Natomiast Lean Thinking zachęca pracowników do aktywnego zaangażowania się w doskonalenie procesów i rozwiązywanie problemów. Korzystając z wiedzy i doświadczenia pracowników, firmy mogą tworzyć kulturę ciągłego doskonalenia oraz budować poczucie odpowiedzialności i dumy wśród swoich pracowników.

Ponadto Lean Thinking promuje koncepcję produkcji just-in-time, która koncentruje się na minimalizacji poziomu zapasów i skróceniu czasu realizacji. Produkując przedmioty, gdy są one potrzebne i w dokładnie wymaganych ilościach, firmy mogą uniknąć nadprodukcji i nadwyżki zapasów. Pozwala to nie tylko zaoszczędzić koszty, ale także pozwala na większą elastyczność w reagowaniu na potrzeby klientów i zmiany rynkowe.

Lean Thinking : Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation
"Lean Thinking : Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation" - James P. Womack, Daniel T. Jones

Zasady Lean Thinking

 • Identyfikacja wartości - Pierwszym krokiem w Lean Thinking jest jasne zdefiniowanie tego, co klienci postrzegają jako wartość. Zrozumienie, czego naprawdę chcą i potrzebują, pozwala dostosować procesy i zasoby, aby skuteczniej dostarczać tę wartość.
 • Mapowanie strumienia wartości - Od początkowego żądania do ostatecznej dostawy produktu lub usługi. Ta wizualna reprezentacja pomaga zidentyfikować każdy etap procesu, w tym wąskie gardła, opóźnienia i obszary marnotrawstwa. Wizualizując strumień wartości, możesz zidentyfikować możliwości poprawy i usprawnić przepływ wartości.
 • Tworzenie przepływu - Jedną z podstawowych zasad Lean Thinking jest ustanowienie płynnego i nieprzerwanego przepływu pracy. Oznacza to wyeliminowanie wszelkich przeszkód lub przerw, które zakłócają przepływ wartości. Zmniejszając wielkość partii, minimalizując przekazywanie i wdrażając wydajne kanały komunikacji.
 • Ustanowienie Pull - W tradycyjnych systemach produkcyjnych produkty są często przepychane przez linię produkcyjną w oparciu o prognozy i harmonogramy. Lean Thinking zachęca do koncepcji pull, gdzie praca jest inicjowana tylko wtedy, gdy jest na nią zapotrzebowanie, dostosowując produkcję do zapotrzebowania klienta.
 • Dążenie do doskonałości - Zasada nakłania przedsiębiorstwa do nieustannego dążenia do doskonałości poprzez ciągłe poszukiwanie możliwości doskonalenia i wprowadzanie zmian w celu wyeliminowania marnotrawstwa. Dzięki kulturze ciągłego uczenia się i innowacji firma pozostanie konkurencyjna i elastyczna na szybko zmieniającym się rynku.
 • Szacunek dla ludzi - Lean Thinking podkreśla znaczenie szacunku i wzmocnienia pozycji pracowników. Uznanie ich wiedzy i zaangażowanie ich w proces doskonalenia sprzyja kulturze odpowiedzialności. Zapewniając niezbędne szkolenia, narzędzia i wsparcie, pracownicy mają możliwość wniesienia najlepszego wkładu i wprowadzenia znaczących zmian.

Narzędzia i techniki

Kaizen Events : Zagadnienie Kaizen, czyli „zmiana na lepsze” w języku japońskim, odnosi się do praktyki ciągłego doskonalenia. Wydarzenia Kaizen obejmują spotkania zespołów międzyfunkcyjnych w celu zidentyfikowania i wdrożenia małych, stopniowych zmian, które prowadzą do znacznych ulepszeń. Wydarzenia te zachęcają do współpracy, zaangażowania pracowników i kultury ciągłego uczenia się.

5S : Metodologia 5S koncentruje się na organizacji i standaryzacji miejsca pracy w celu promowania wydajności i zmniejszenia ilości odpadów. Pięć liter oznacza Sort, Set in Order, Shine, Standardize i Sustain. Takie podejście podkreśla znaczenie czystości, organizacji i standaryzacji w celu poprawy produktywności oraz wyeliminowania niepotrzebnych ruchów.

Just-in-Time (JIT) : Just in Time to strategia produkcji, która ma na celu wyeliminowanie marnotrawstwa poprzez wytwarzanie tylko tego, co jest potrzebne, kiedy jest potrzebne i w dokładnej wymaganej ilości. Synchronizując produkcję z zapotrzebowaniem klientów, organizacje mogą zminimalizować zapasy, skrócić czas realizacji i poprawić ogólną wydajność.

Kanban : System Kanban jest wizualnym narzędziem sygnalizacyjnym używanym do zarządzania przepływem pracy i poziomami zapasów. Pomaga zapobiegać nadprodukcji, zmniejsza nadmiar materiałów i zapewnia płynny przepływ pracy. Karty lub tablice Kanban służą do sygnalizowania, kiedy potrzebne jest zadanie lub element, umożliwiając zespołom uzupełnienie zapasów lub rozpoczęcie nowych prac tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

Poka-Yoke : Znane również jako zabezpieczenie przed błędami, polega na projektowaniu procesów lub systemów w sposób zapobiegający wystąpieniu wszelkich wad. Wdrażając mechanizmy lub wizualne wskazówki, które uniemożliwiają lub utrudniają popełnianie błędów, organizacje mogą zmniejszyć liczbę przeróbek, poprawić jakość i zwiększyć zadowolenie klientów.

Praca standardowa : Odnosi się do udokumentowanego, najlepiej znanego sposobu wykonania zadania lub procesu. Zapewnia punkt odniesienia dla spójności, zmniejsza zmienność i ułatwia ciągłe doskonalenie. Ustanawiając standardowe procedury pracy, organizacje mogą wyeliminować niepotrzebne kroki i etapy.

Czym jest Lean Manufacturing? 5 funkcji Lean Manufacturing | Lean Production

Implementacja Lean Thinking

Wdrażanie lean thinking wymaga systematycznego podejścia i aktywnego zaangażowania ze wszystkich poziomów organizacji. Oto kilka kluczowych strategii do rozważenia jeśli myślisz nad implementacją szczupłego myślenia w firmie:

 1. Zaangażowanie przywódcze - pomyślne wdrożenie Lean Thinking rozpoczyna się od silnego zaangażowania przywódczego. Kadra kierownicza wyższego szczebla musi bronić filozofii Lean i dążyć do jej przyjęcia w całej organizacji.
 2. Edukacja i szkolenie - Aby skutecznie wdrożyć Lean Thinking, pracownicy na wszystkich poziomach muszą być edukowani i szkoleni w zakresie zasad i metodologii. Pomoże to stworzyć wspólne zrozumienie i język dla wdrożenia Lean.
 3. Mapowanie strumienia wartości - przeprowadź kompleksowe mapowanie strumienia wartości, aby zidentyfikować marnotrawstwo i nieefektywność w swoich procesach. Posłuży to jako mapa drogowa do poprawy i pomoże w ustaleniu priorytetów dla obszarów interwencji.
 4. Identyfikacja i eliminacja marnotrawstwa - Po zmapowaniu strumienia wartości skup się na identyfikacji i eliminacji marnotrawstwa. Typowe rodzaje marnotrawstwa to nadprodukcja, nadmiar zapasów, niepotrzebny ruch, czas oczekiwania, wady i niewykorzystane talenty.
 5. Spacery Gemba - Regularnie odwiedzaj miejsce pracy (gemba walk), aby obserwować operacje, zbierać informacje zwrotne i identyfikować możliwości poprawy. To praktyczne podejście pomaga liderom zrozumieć wyzwania stojące przed pracownikami i sprzyja poczuciu odpowiedzialności.
 6. Wdrożenie narzędzi Lean - Lean Thinking oferuje szereg narzędzi i technik, które można zastosować w różnych aspektach organizacji. Niektóre powszechnie używane narzędzia obejmują 5S, systemy Kanban, Total Productive Maintenance (TPM) i wydarzenia Kaizen.
 7. Mierz i monitoruj - ustal kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), aby zmierzyć skuteczność wdrażania Lean. Regularnie monitoruj te wskaźniki, aby mierzyć postępy i identyfikować obszary, które wymagają dalszej poprawy.
 8. Podtrzymywanie i ciągłe doskonalenie - Lean Thinking nie jest jednorazową inicjatywą, wymaga zmiany kulturowej i zaangażowania w ciągłe doskonalenie. Wspieraj kulturę ciągłego uczenia, informacji zwrotnych i eksperymentów, aby utrzymać korzyści osiągnięte dzięki wdrożeniu Lean.

Wpływ na działanie organizacji

Lean Thinking to potężna filozofia i metodologia, która może zmienić działanie każdej organizacji. Niezależnie od tego, czy chodzi o produkcję czy usługi. Lean oferuje praktyczne i sprawdzone podejście do osiągania sukcesów i wyjątkowych wyników. Jest to inwestycja warta rozważenia dla każdej organizacji dążącej do utrzymania konkurencyjności i rozkwitu w dzisiejszym dynamicznym otoczeniu biznesowym.

Podstawą Lean Thinking jest znalezienie sposobów na dostarczanie wartości klientom. Jest ona definiowana jako każde działanie lub proces, który bezpośrednio przyczynia się do zaspokojenia potrzeb klienta. Koncentrując się na tworzeniu wartości, organizacje mogą wyeliminować działania bez wartości dodanej lub strat, które nie przyczyniają się do zadowolenia klienta. Takie podejście pomaga organizacjom zoptymalizować swoje zasoby i poprawić ogólną wydajność.

Lean podkreśla również znaczenie ciągłego doskonalenia. Nieustannie poszukując sposobów na wyeliminowanie marnotrawstwa i usprawnienie procesów, organizacje mogą osiągnąć wyższy poziom produktywności i zadowolenia klientów. Wymaga to kultury rozwiązywania problemów i chęci kwestionowania statusu quo. Transformacja Lean Thinking zapewnia organizacjom praktyczne narzędzia i techniki do identyfikacji i rozwiązywania wszelkich problemów.

Praktyczne zastosowanie Lean Thinking w życiu codziennym

Podczas gdy koncepcja Lean jest często kojarzona z działalnością produkcyjną i biznesową, jej zasady można zastosować do różnych aspektów naszego codziennego życia. Przyjmując Lean Thinking w naszych rutynowych czynnościach, możemy usprawnić procesy, wyeliminować nieefektywność i jak najlepiej wykorzystać nasz czas i zasoby.

Uporządkowanie i organizacja przestrzeni : Eliminacja marnotrawstwa dotyczy to nie tylko odpadów fizycznych, ale także bałaganu i dezorganizacji w naszych przestrzeniach życiowych i roboczych. Stosując zasady Lean Thinking, takie jak 5S, możemy uporządkować, zorganizować i zoptymalizować nasze środowiska. Może to prowadzić m.in do poprawy produktywności, zmniejszenia stresu i jaśniejszego myślenia.

Zarządzanie czasem : Czas jest cennym zasobem, a skuteczne zarządzanie nim jest niezbędne do osiągnięcia sukcesu osobistego i zawodowego. Zastosowanie Lean wiąże się z identyfikacją, priorytetyzacją zadań i tworzeniem wydajnych przepływów pracy. Techniki takie jak technika Pomodoro, w której praca jest podzielona na skupione interwały, mogą pomóc podzielić zadania na łatwe do zarządzania części i w konsekwencji zwiększyć produktywność.

Ciągłe doskonalenie : Lean wiąże się to z poszukiwaniem możliwości rozwoju i wprowadzaniem stopniowych zmian w celu poprawy procesów i wyników. Stosowanie tej zasady w naszym codziennym życiu oznacza ciągłą refleksję nad naszymi działaniami, identyfikację obszarów wymagających poprawy i podejmowanie niezbędnych kroków w celu wprowadzenia pozytywnych zmian. Może to być nauka nowych umiejętności, przyjmowanie zdrowszych nawyków lub poszukiwanie informacji zwrotnych dla rozwoju osobistego.

Usprawnianie codziennych zadań : Analizując zadania, które wykonujemy regularnie i znajdując sposoby na ich usprawnienie jesteśmy w stanie wyeliminować działania bez wartości dodanej lub zbędnych kroków w procesach. Może to obejmować automatyzację niektórych zadań, przetwarzanie wsadowe podobnych czynności lub wykorzystanie technologii do uproszczenia procesów. W ten sposób możemy zaoszczędzić czas i energię psychiczną na bardziej znaczące zajęcia i rozwój naszych kompetencji.

Skuteczna komunikacja : Komunikacja odgrywa kluczową rolę w naszym życiu osobistym i zawodowym. Zastosowanie Lean Thinking wiąże się z wyeliminowaniem nieporozumień, zmniejszeniem przeciążenia informacyjnego i zwiększeniem przejrzystości. Techniki takie jak korzystanie z pomocy wizualnych, ustalanie jasnych programów spotkań i ćwiczenie aktywnego słuchania mogą pomóc poprawić skuteczność naszej komunikacji i zminimalizować zmarnowany czas i wysiłek.

Zdrowie i dobre samopoczucie : Przyjmując postawę szczupłego myślenia, możemy identyfikować i eliminować marnotrawne praktyki, które szkodzą naszemu dobrostanowi fizycznemu i psychicznemu. Może to obejmować optymalizację naszej diety i odżywiania, usprawnianie rutynowych ćwiczeń i rozwijanie skutecznych nawyków dbania o siebie. Skupiając się na tym, co naprawdę wnosi wartość dodaną do naszego zdrowia, możemy prowadzić zdrowsze i bardziej zrównoważone życie.

Podsumowanie

Wdrożenie Lean Thinking jest oparte na konkretnej analizie danych oraz identyfikacji obszarów marnotrawstwa w organizacji. W praktyce, kategorie Lean różnią się w zależności od branży i typu firmy, dlatego kluczowym aspektem jest poznanie i dostosowanie ich do realnych potrzeb przedsiębiorstwa. To podejście praktyczne i oparte na dowodach znacząco różni się od teoretycznych koncepcji, co sprawia, że Lean staje się bardziej niż tylko teorią - staje się skutecznym narzędziem transformacji biznesowej. Chociaż droga do jej wdrożenia może wymagać czasu i wysiłku, korzyści z tego płynące są warte inwestycji. Po co więc czekać?

Avatar of Justyna Łazarz

autorem artykułu jest:

Justyna Łazarz

W InterSynergy pełnię rolę kierownika projektów. Moje zainteresowania koncentrują się na zwinnym zarządzaniu projektami i praktycznym zastosowaniu metodyk takich jak Scrum, Kanban i Lean, mających na celu optymalizację procesów w firmie.

Powiązane wpisy