Human Centered Design - HCD - Projektowanie z Empatią jako Klucz do Lepszych Projektów

Human Centered Design - HCD - Projektowanie z Empatią jako Klucz do Lepszych Projektów

28 sierpnia 2023

W dzisiejszym dynamicznym świecie opartym na technologii, priorytetowym aspektem stało się skupienie na ludzkich potrzebach w procesie projektowania. Firmy i organizacje z różnych branż nieustannie poszukują nowych sposobów tworzenia produktów, usług i doświadczeń, które będą odpowiadać na zmieniające się oczekiwania i pragnienia swoich klientów. Ale jak możemy zapewnić, że nasze innowacje naprawdę rezonują z ludźmi, którym chcemy służyć? Tutaj właśnie do gry wkracza Human-Centered Design (HCD) - Projektowanie zorientowane na człowieka.

Co to jest Human-Centered Design?

Human-Centered Design to podejście, które priorytetyzuje potrzeby, pragnienia i zachowania odbiorców w całym procesie projektowania. Jest to metoda, która stawia empatię na pierwszym miejscu i stara się zrozumieć użytkowników końcowych na głębokim, emocjonalnym poziomie.

Dwa popularne podejścia projektowe, które często pojawiają się w rozmowach, to Human-Centered Design (HCD) i User-Centered Design (UCD). HCD przyjmuje całościowy pogląd na doświadczenie użytkownika, biorąc pod uwagę nie tylko użytkowników końcowych, ale także różne zainteresowane strony. UCD obejmuje systematyczny proces zrozumienia, projektowania i oceny interakcji użytkownika z produktem czy usługą. Priorytetem jest użyteczność i zadowolenie użytkownika w całym cyklu życia projektu.

Zarówno Human Centered Design jak i User Centered Design są ściśle związane z pracą Donalda Normana, który przyczynił się do rozwoju tych koncepcji. Jedną z kluczowych różnic między nimi jest ich zakres. HCD przyjmuje podejście holistyczne, biorąc pod uwagę nie tylko użytkownika, ale także szerszy ekosystem, w którym istnieje rozwiązanie projektowe. Uwzględnia potrzeby i aspiracje różnych interesariuszy, takich jak biznes, społeczność i środowisko, na każdym etapie procesu projektowego.

Dlaczego HCD ma kluczowe znaczenie dla sukcesu projektów w branży IT

Projektowanie z empatią jest kluczem do tworzenia lepszych, bardziej efektywnych projektów, które naprawdę rezonują z ludźmi. Proces projektowy, który bazuje na założeniach podejścia Human-Centered Design (HCD), umożliwia projektantom przeniknięcie w perspektywę użytkowników, co wpływa na tworzenie intuicyjnych i użytecznych rozwiązań. To właśnie zrozumienie i uwzględnienie ludzkich potrzeb, emocji i doświadczeń odróżnia dobry projekt od wielkiego.

Empatia to zdolność rozumienia i dzielenia się uczuciami innych. W kontekście designu empatia pozwala projektantom uzyskać cenny wgląd w życie i doświadczenia użytkowników. Stawiając się w ich sytuacji, projektanci mogą odkrywać niezaspokojone potrzeby, identyfikować frustracje i odkrywać możliwości poprawy. Rozwinięcie empatii w ramach procesu projektowego przekłada się na tworzenie interfejsów i produktów, które nie tylko spełniają wymagania, ale także wzbogacają doświadczenie użytkownika.

Human-Centered Design okazał się potężnym podejściem w różnych branżach. Od technologii przez opiekę zdrowotną po edukację, HCD zmieniło sposób, w jaki podchodzimy do innowacji. Angażując użytkowników w proces projektowania, organizacje mogą tworzyć produkty, usługi i doświadczenia, które naprawdę rezonują z ich odbiorcami docelowymi, prowadząc do zwiększenia satysfakcji i lojalności użytkowników. W kontekście branży IT, gdzie UX jest kluczowym czynnikiem decydującym o sukcesie produktów, zastosowanie podejścia Human-Centered Design przekłada się na dostarczanie rozwiązań, które idealnie odpowiadają na potrzeby klientów i zapewniają wyjątkowe wrażenia użytkownika.

Wykorzystanie technik Human Centered Design na różnych etapach projektu

Praktyczne projektowanie skoncentrowane na człowieku - Don Norman

Kiedy projektanci podchodzą do projektu z empatią, poświęcają czas na obserwację i wysłuchanie ludzi, dla których projektują. Angażują się w rozmowy, przeprowadzają wywiady, zanurzają się w otoczeniu użytkowników. Dzięki temu mogą zidentyfikować istniejące wyzwania i możliwości, a następnie opracować rozwiązania, które bezpośrednio zaspokoją te potrzeby.

Aby naprawdę przyjąć empatię w projektowaniu, projektanci muszą przyjąć otwarty sposób myślenia i aktywnie starać się zrozumieć swoich użytkowników. Analizie podlegają wszystkie istotne cechy. Wymaga to porzucenia założeń i uprzedzeń oraz prawdziwe definiowanie problemu i preferencji użytkowników.

Human Centered Design często stosuje etnograficzne metody badawcze, takie jak wywiady, obserwacje i zapytania kontekstowe, aby uzyskać głęboki wgląd w życie i doświadczenia użytkowników. Nieograniczone możliwości poznania potrzeb pozwalają dogłębnie poznać cechy potencjalnych użytkowników danej usługi. Te dane jakościowe są następnie wykorzystywane w procesie projektowania.

 1. Faza odkrywania : W tym miejscu zespół projektowy zanurza się w przestrzeni problemowej, uwzględnia głos użytkowników starając się uzyskać dogłębne zrozumienie ich potrzeb i kontekstu, w którym produkt lub usługa będą wykorzystywane. Wiąże się to z przeprowadzeniem szeroko zakrojonych badań, takich jak ankiety i sesje obserwacyjne, w celu zebrania cennych spostrzeżeń.
 2. Faza definiowania : Tutaj zespół konsoliduje wnioski z fazy odkrywania i identyfikuje kluczowe potrzeby użytkowników i wyzwania projektowe, którymi należy się zająć. Ten etap polega na syntezie danych badawczych w celu stworzenia person użytkowników, map podróży i opisów problemów, które służą jako zasady przewodnie dla pozostałej części projektu.
 3. Faza tworzenia pomysłów : Po dokładnym zrozumieniu przestrzeni problemowej, zespół projektowy wchodzi w fazę tworzenia pomysłów. Tutaj właśnie wkracza kreatywność, ponieważ projektanci generują szeroką gamę pomysłów i potencjalnych rozwiązań. Sesje burzy mózgów, szkicowanie i szybkie prototypowanie to częste działania na tym etapie. Celem jest zachęcenie do nieszablonowego myślenia i zbadanie różnorodnych możliwości przed zawężeniem do najbardziej obiecujących pojęć.
 4. Faza prototypowania : Etap ten polega na tworzeniu namacalnych reprezentacji koncepcji projektowych, umożliwiających zespołowi przetestowanie i dopracowanie swoich pomysłów. Prototypy mogą obejmować zarówno szkice papierowe o niskiej wierności, jak i interaktywne makiety cyfrowe, w zależności od złożoności projektu. Kluczem jest szybka iteracja i zbieranie opinii, które będą oddziaływały na dalsze ulepszenia w projekcie.
 5. Faza testowania : Faza testowania polega na tym, że zespół projektowy oddaje swoje prototypy w ręce prawdziwych użytkowników. Poprzez testy użyteczności i sesje informacji zwrotnej gromadzą cenne spostrzeżenia na temat tego, jak dobrze projekt spełnia potrzeby odbiorców i identyfikują obszary wymagające poprawy. Ten iteracyjny proces pomaga udoskonalić produkt i zapewnia, że jest on zaprojektowany w zgodzie z oczekiwaniami konsumentów.
 6. Faza wdrożenia : Tutaj zespół projektowy ściśle współpracuje z deweloperami i innymi interesariuszami, aby wprowadzić ostateczny projekt w życie. Etap ten polega na przełożeniu projektu na funkcjonalny produkt i usługę, z uwzględnieniem ograniczeń technicznych i wykonalności. Współpraca i skuteczna komunikacja są kluczowe na tym etapie, aby zapewnić płynne przejście od projektowania do rozwoju.
 7. Faza ewaluacji : Ostatnim etapem projektu Human Centered Design jest faza ewaluacji. Tutaj zespół projektowy ocenia wpływ i skuteczność implementacji rozwiązania. Gromadząc opinie użytkowników i analizując kluczowe wskaźniki, zespół może określić, czy projekt osiągnął swoje cele i zidentyfikować obszary, które wymagają dalszego doskonalenia. Ten etap dostarcza również cennych spostrzeżeń dla przyszłych projektów, pozwalając na ciągłe uczenie się i doskonalenie procesu HCD.

Wpływ Design Thinking na Kształtowanie Human Centered Design

Design Thinking to podejście polegające na rozwiązywaniu problemów, które w ostatnich latach zyskało znaczną popularność. Jest to metodologia, która kładzie nacisk na współpracę i eksperymentowanie w celu tworzenia innowacyjnych rozwiązań. W przypadku zastosowania w dziedzinie Human Centered Design, myślenie projektowe może mieć ogromny wpływ na sposób, w jaki podchodzimy do produktów, usług i doświadczeń oraz tego jak je kształtujemy.

Myślenie projektowe stawia ludzkie doświadczenie w centrum procesu projektowania. Zaczyna się od zrozumienia potrzeb, pragnień i wyzwań osób, które będą wchodzić w interakcje z produktem końcowym. To empatyczne zrozumienie jest kluczowe w tworzeniu rozwiązań, które naprawdę rezonują z użytkownikami i skutecznie zaspokajają ich potrzeby.

W procesie Design Thinking uznaje się, że rozwiązywanie złożonych problemów wymaga różnych perspektyw i wiedzy. Dzięki połączeniu osób z różnych środowisk, takich jak projektantów, inżynierów, psychologów i ich strategii biznesowych, myślenie projektowe umożliwia holistyczne podejście do rozwiązywania problemów. Współpraca ta nie tylko prowadzi do bardziej kompleksowych i wszechstronnych rozwiązań, ale także promuje kulturę innowacji i kreatywności w organizacjach.

Co więcej, myślenie projektowe zachęca projektantów do wczesnego i częstego prototypowania i testowania swoich pomysłów. Takie podejście pomaga zweryfikować założenia, zebrać informacje zwrotne i zidentyfikować obszary wymagające poprawy. Poprzez przyjęcie porażki jako możliwości uczenia się, Design Thinking pozwala na ciągłą iterację i doskonalenie rozwiązań. Ten iteracyjny proces jest szczególnie cenny w projektowaniu na którego czele stoi człowiek, ponieważ umożliwia projektantom tworzenie produktów i doświadczeń, które stale ewoluują w oparciu o opinie użytkowników i ich zmieniające się potrzeby.

Korzyści wynikające z HCD

Korzyści wynikające z HCD
Zalety z Human Centered Design w dziedzinie biznesu i w życiu osobistym

Metodyka HCD zapewnia, że produkty i usługi są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale także intuicyjne, przyjazne dla użytkownika i wysoce funkcjonalne. Od najmniejszych aplikacji mobilnych po wielkoskalowe projekty architektoniczne, projektowanie zorientowane na człowieka oferuje szeroką gamę korzyści, które mogą mieć znaczący wpływ zarówno na firmy, jak i na osoby prywatne. Przyjrzyjmy się bliżej niektórym z tych korzyści:

 • Lepsze doświadczenie użytkownika : Przy pomocy wszechstronnych badań użytkowników, projektanci pozyskują cenne spostrzeżenia, które pozwalają im tworzyć rozwiązania, które naprawdę odpowiadają na bolące punkty i wyzwania, przed którymi stoi grupa docelowa. To głębokie zrozumienie prowadzi do rozwoju usług, które są precyzyjnie dopasowane do użytkowników, co przekłada się na doskonałe doświadczenie użytkownika.
 • Zwiększona wydajność i produktywność : Dzięki zrozumieniu, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z produktem lub usługą, projektanci mogą zidentyfikować problemy, wąskie gardła i nieefektywność. Mogą następnie wdrażać rozwiązania projektowe, które upraszczają złożone zadania, automatyzują powtarzalne działania i zapewniają intuicyjne interfejsy. Dzięki zmniejszeniu obciążenia poznawczego użytkowników, projektowanie skoncentrowane na człowieku umożliwia im skupienie się na podstawowych zadaniach i skuteczniejsze osiąganie celów.
 • Zróżnicowanie innowacyjność i przewaga konkurencyjna : Umieszczając użytkowników w centrum procesu projektowania, firmy mogą tworzyć innowacyjne i atrakcyjne rozwiązania, które zaspokajają niezaspokojone potrzeby i przekraczają oczekiwania klientów. To zróżnicowanie nie tylko przyciąga nowych klientów, ale także pomaga utrzymać istniejących, dając firmom znaczącą przewagę konkurencyjną na rynku.
 • Projektowanie etyczne i inkluzywne : Rozumiejąc różnorodne potrzeby i oczekiwania użytkowników, projektanci mogą tworzyć dostępne rozwiązania, które zaspokajają potrzeby szerokiego grona osób, w tym osób niepełnosprawnych lub o określonych wymaganiach. Gwarantuje to, iż żaden użytkownik nie pozostanie w tyle i każdy może czerpać korzyści z projektowanych produktów. Co więcej, Human Centered Design zachęca projektantów do rozważenia szerszego wpływu społecznego i środowiskowego swoich dzieł, prowadząc do bardziej zrównoważonych i odpowiedzialnych wyborów projektowych.
 • Zwiększone zadowolenie klientów : Koncentrując się na zrozumieniu perspektyw użytkowników, HCD pomaga firmom spełniać i przekraczać oczekiwania klientów. Kiedy klienci czują, że ich potrzeby są wysłuchiwane i zaspokajane, są bardziej zadowoleni z produktu czy usługi. To z kolei prowadzi do zwiększonej lojalności klientów, pozytywnych przekazów ustnych i silniejszej reputacji marki. Ostatecznie zadowoleni klienci częściej stają się zwolennikami marki i przyczyniają się do rozwoju biznesu.
 • Zmniejszone koszty i ryzyko : Human Centered Design to proces, który kładzie nacisk na wczesne i ciągłe informacje zwrotne od użytkowników w całym procesie projektowania. To iteracyjne podejście pozwala firmom na wczesne identyfikowanie i rozwiązywanie potencjalnych problemów, zmniejszając ryzyko kosztownych przeprojektowań lub awarii produktów.
 • Lepsza dostępność i integracja : Projektowanie, w którego centrum stoi człowiek uwzględnia różnorodność użytkowników i ma na celu tworzenie inkluzywnych rozwiązań, które zaspokajają potrzeby różnych grup użytkowników. Biorąc pod uwagę użytkowników o różnych możliwościach, kulturze i pochodzeniu, firmy mogą projektować produkty, które są dostępne dla szerszego grona odbiorców. Nie tylko poprawia to ogólne wrażenia użytkownika, ale także promuje odpowiedzialność społeczną i inkluzywność.

Podsumowanie

W coraz bardziej połączonym i złożonym świecie, projektowanie z empatią nie jest już luksusem, ale koniecznością. Stawiając ludzi w centrum procesu, możemy tworzyć rozwiązania, które są inkluzywne, intuicyjne i skuteczne. Przyjmijmy więc empatię i projektowanie z ludzkim dotykiem dla lepszej przyszłości.

Human Centered Design to holistyczne podejście, które stawia na pierwszym miejscu potrzeby i pragnienia użytkowników. Podążając za różnymi etapami typowego projektu HCD, projektanci mogą tworzyć produkty, które są nie tylko estetyczne, ale także naprawdę zorientowane na użytkownika. Doświadczenie klientów składa się z różnych czynników, takich jak jakość obsługi, intuicyjność interfejsu oraz dopasowanie produktu do ich unikalnych potrzeb i preferencji. Od odkrycia do ewaluacji, każdy etap odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu sukcesu procesu projektowania, ostatecznie skutkując rozwiązaniami, które poprawiają życie ludzi. Poznaj potrzeby klienta, możliwości i emocje, aby dostosowywać skuteczne i efektywne rozwiązania biznesowe.

Avatar of Justyna Łazarz

autorem artykułu jest:

Justyna Łazarz

W InterSynergy pełnię rolę kierownika projektów. Moje zainteresowania koncentrują się na zwinnym zarządzaniu projektami i praktycznym zastosowaniu metodyk takich jak Scrum, Kanban i Lean, mających na celu optymalizację procesów w firmie.

Powiązane wpisy