Product Roadmap: Najważniejsze kroki do opracowania strategii rozwoju produktu

Product Roadmap - Mapa projektu

15 listopada 2023

W jaki sposób wybrać najlepszą drogę do osiągnięcia celu? Ustalamy kierunek, w którym chcemy podążać oraz to, co chcemy uzyskać po zrealizowaniu planów i… ruszamy w drogę!

Często jednak okazuje się, że nim osiągniemy sukces musimy zmierzyć się z serią nieprzewidywalnych przeszkód i trudności. Aby sobie z nimi poradzić i stale podążać do wyznaczonego celu, niezbędna okazuje się mapa… i tak jak w życiu pomaga nam ona odnaleźć właściwą drogę, tak w biznesie pozwala skupić się na priorytetach i realizować założenia dotyczące strategii rozwoju. Co zatem kryje się pod pojęciem product roadmap?

Czym jest Strategia Rozwoju Produktu?

Wprowadzanie nowych produktów na rynek jest często ważnym elementem strategii rozwoju firmy. Aby osiągnąć sukces, nie wystarczy jednak stworzenie samego produktu - równie ważne jest odpowiednie zaplanowanie jego strategii marketingowej. Jednym z narzędzi, które pomaga w osiągnięciu tego celu, jest tzw. product roadmap, czyli mapa produktu.

Strategia innowacji produktowych - Jak skutecznie wprowadzać nowe produkty na rynek?

Mapa produktu to dokument, który zawiera plan kroków niezbędnych do skutecznego wdrożenia produktu. Proces ten jest dość złożony i wymaga strategicznego podejścia oraz odpowiedniego planowania, jednak dostarcza przedsiębiorcom wiele korzyści - pomaga myśleć długofalowo, a także określić kierunek oraz cele rozwoju produktu na przestrzeni kilku lat.

To istotne, ponieważ skuteczne zarządzanie produktem może wtedy przebiegać w sposób zgodny z jego fazą rozwoju, począwszy od etapu opracowania, przez wprowadzenie, aż do utrzymania i ewentualnej fazy zakończenia.

Uwzględnienie product roadmap w momencie wprowadzenia nowego produktu na rynek pozwala firmom lepiej przygotować się na sukces i utrzymać konkurencyjność w długotrwałej perspektywie. Na jakie jeszcze aspekty wpływa stworzenie product roadmap?

Korzyści planowania procesu rozwoju nowego produktu

Product roadmap jest kluczowym narzędziem w procesie wprowadzania nowych produktów na rynek nie tylko ze względu na możliwość zaplanowania długofalowego rozwoju. Mapa produktu ułatwia zarządzanie zespołem i budżetem. Pozwala określić, ile zasobów ludzkich i finansowych będzie potrzebne na realizację poszczególnych elementów roadmap. Stanowi także skuteczne narzędzie komunikacyjne zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz.

Wewnętrznie pomaga zespołom zrozumieć strategię i cele produktu, a także koordynować pracę. Na zewnątrz roadmap może być udostępniany klientom, partnerom biznesowym i inwestorom, co buduje zaufanie i zapewnia klarowność dla przyszłego rozwoju produktu. Ważną cechą tej strategii jest także elastyczność i gotowość do adaptacji w przypadku zmian wewnętrznych i zewnętrznych oraz na podstawie feedbacku klientów. Dzięki temu firma może zoptymalizować strategię do bieżących potrzeb i okoliczności rynkowych.

Jak widzisz product roadmap jest istotnym narzędziem w procesie wprowadzania produktów na rynek. Pomaga zdefiniować cele, priorytetyzować działania, zarządzać zasobami, komunikować strategię i dostosowywać się do zmian, a to tylko niektóre z korzyści, które w perspektywie czasu pomogą twojej firmie osiągnąć przychody oraz zbudować zgrany i skuteczny zespół.

Typy Strategii Rozwoju Produktu - Zarządzanie produktem dopasowane do twojej firmy

Plany rozwoju produktu są narzędziami, które pomagają firmom określić kierunek i cele rozwoju swoich produktów. Istnieje kilka różnych rodzajów strategii wprowadzenia produktu na rynek, zależnie od celów i potrzeb firmy. Pozwalają one sprecyzować strategię marketingową produktów, zaplanować ich proces modyfikacji czy poznać potrzeby rynku. To, którą strategię rozwoju wybierzesz, zależy od tego, w jakim stopniu i których obszarach szczególnie chcesz rozwijać swój produkt.

Typy Strategii Rozwoju Produktu - Zarządzanie produktem dopasowane do twojej firmy
Product Roadmap | Types of Product Development Strategy
  1. Plan strategiczny rozwoju produktu (Strategic Product Roadmap) - koncentruje się na długoterminowych celach i wizji produktu. Obejmuje cele strategiczne, cele biznesowe i ogólną koncepcję produktu na przyszłość. To narzędzie pomaga określić, jak produkt będzie rozwijany w ciągu kilku lat i jakie trendy technologiczne i sytuację rynku powinniśmy uwzględnić.
  2. Plan operacyjny rozwoju produktu (Operational Product Roadmap) - ten rodzaj roadmap jest bardziej skoncentrowany na konkretnych działaniach i zadaniach związanych z rozwojem produktu w krótkim i średnim okresie. Obejmuje terminy, priorytety i zadania zespołu produkcyjnego oraz pomaga w zarządzaniu codziennymi aspektami rozwoju produktu.
  3. Plan funkcjonalny rozwoju produktu (Feature-Based Product Roadmap) - koncentruje się na dodawaniu nowych funkcji i usprawnień do danego produktu. Opisuje, które funkcje będą rozwijane w przyszłości, kiedy zostaną dostępne dla klientów i jakie korzyści przyniosą. Jest szczególnie przydatny dla produktów nowych lub ulepszonych, które potrzebują stałego uzupełniania funkcji.
  4. Plan technologiczny rozwoju produktu (Technology-Based Product Roadmap) - skupia się na technologicznych aspektach rozwoju. Obejmuje plany dotyczące wykorzystania nowych technologii, architektury produktu i infrastruktury. Jest szczególnie istotny dla firm, które chcą pozostać konkurencyjne poprzez innowacyjne produkty technologiczne.
  5. Plan zorientowany na klienta (Customer-Centric Roadmap) - skupia się na badaniu potrzeb i preferencji klientów. Pomaga firmie zrozumieć, jakie funkcje lub usprawnienia są najważniejsze dla użytkowników i koncentruje się na dostarczeniu wartości na rynki docelowe. To narzędzie może uwzględniać opinie i informacje zwrotne od użytkowników.
  6. Plan oparty na rynku (Market-Driven Roadmap) - uwzględnia zmiany na rynku i w konkurencji. Pomaga firmie dostosować produkt do zmieniających się warunków, nowych trendów i potrzeb klientów, a także odkryć luki na rynku, które nasz produkt może wypełnić. Ta strategia może opierać się w głównej mierze na analizie sytuacji ogólnej, ale także zbadaniu firm i produktów, które odniosły sukces na innych rynkach.
  7. Plan zarządzania portfelem produktów (Product Portfolio Management Roadmap) - ten rodzaj roadmap koncentruje się na zarządzaniu portfelem produktów w firmie. Pomaga określić, które produkty są ważne, które należy rozwijać lub wycofać, i jakie są priorytety w ramach całego portfela produktów.

Wybór odpowiedniego rodzaju roadmap zależy od celów firmy, rodzaju produktu i kontekstu rynkowego. W praktyce firmy często korzystają z kilku rodzajów roadmap jednocześnie, aby zarządzać różnymi aspektami rozwoju produktów i usług. Wszystkie one pomagają zaplanować badania i rozwój produktu tak, aby odpowiadał on na potrzeby i oczekiwania klientów, a także mógł trafić na nowe rynki. Gdy wybierzesz już strategię dopasowaną do własnego produktu, możesz przystąpić do projektowania planu.

Etapy Product Roadmap : Krok po kroku zaplanuj proces rozwoju nowego produktu

Wiesz już w jaki sposób strategia product roadmap wpływa na sprawne wprowadzenie na rynek nowych produktów. Poznałeś także rodzaje planu rozwoju nowego produktu lub usługi, w zależności od priorytetów i wartości firmy. Przyszedł moment, byś dowiedział się jak projektować procesy wprowadzania produktu na rynek. Pamiętaj jednak, że tworzenie product roadmap to iteracyjny proces. Plan będzie się zmieniać i ewoluować w miarę rozwoju produktu i zmian na rynku. Ważne jest, aby zaprojektować go w sposób elastyczny i dostosowywać do bieżących potrzeb i okoliczności.

Definicja celów i wizji

Definiowanie celów i wizji jest pierwszym krokiem w procesie tworzenia product roadmap. To kluczowy etap, który pomaga zrozumieć, dlaczego tworzy się koncepcję wprowadzania twojego produktu na rynek, co chce się osiągnąć i jaki jest ogólny kierunek rozwoju produktu.

Na tym etapie skupiamy się na celach, czyli konkretnych, mierzalnych osiągnięciach, które chce się zdobyć za pomocą produktu. Powinny być związane z celami strategicznymi firmy. Mogą obejmować np. zwiększenie sprzedaży produktu, wzrost zysków czy pozyskanie nowych klientów. Dzięki temu możemy przejść do formowania wizji produktu.

Wizja produktu to bardziej ogólna, strategiczna koncepcja, która opisuje, w jaki sposób produkt ma przekształcić lub poprawić życie klientów i/lub branży. Powinna ona stanowić wytyczną dla długoterminowego rozwoju produktu.

Gdy wstępny koncept produktu jest gotowy możemy określić wartości produktu, czyli tego, co produkt ma dostarczyć nabywcy i jaki ma być jego udział w rynku. Zastanów się nad tym, dlaczego produkt ma być użyteczny, atrakcyjny i konkurencyjny. Aby zrozumieć jakie cele są ważne dla danych grup warto skonsultować ustalenia z różnymi interesariuszami w firmie i przeprowadzić badania marketingowe. Gdy wyznaczymy już główne cele warto też upewnić się, że są one spójne z celami organizacji i zdefiniować w jaki sposób zmierzyć sukces procesu.

Definiowanie celów i wizji jest kluczowym fundamentem, na którym opiera się cała strategia produktu. Pomaga to zrozumieć, jakie funkcje i cele powinny znaleźć się na roadmap produktu i jakie kroki są niezbędne do ich osiągnięcia. Zaaplikowanie tych kroków pozwoli skuteczniej prowadzić proces wprowadzania produktów na rynek.

Zbadanie potrzeb rynkowych

Dynamiczny rozwój rynku wpływa na kreowanie nowych oczekiwań użytkowników. Zrozumienie tych właśnie potrzeb jest ważnym elementem projektowania product roadmap. Skuteczne wprowadzenie produktów powinno opierać się na przeprowadzeniu dokładnych badań rynku, które pomogą zidentyfikować obecnie panujące trendy i konkurencję.

Ważnym zadaniem do wykonania na tym etapie jest zrozumienie, kim są Twoi klienci i jakie problemy może im pomóc rozwiązać twój produkt. W tym celu możesz wykorzystać jedną z klasycznych metod gromadzenia opinii, takich jak ankiety lub rozmowy z klientami. Na tej podstawie możliwe jest stworzenie person, a nawet user stories, które opisują scenariusze użycia produktu.

Do badań możesz wykorzystać także swój zespół projektowy. Zaangażowanie różnych perspektyw może pomóc w zrozumieniu różnych potrzeb i doskonaleniu produktu. Warto także pamiętać, że proces badania potrzeb rynkowych nie jest jednorazową aktywnością. Należy stale monitorować rynek i zbierać informacje zwrotne od klientów, aby dostosowywać product roadmap do zmieniających się potrzeb.

Definiowanie produktu

Definiowanie produktu to wstępna faza, która pozwala zebrać wyniki poprzednich wizji i badań rynkowych, aby stworzyć konkretny wizerunek produktu. Na podstawie celów, wizji, grupy docelowej oraz user stories, wybierz konkretne funkcje i cechy, które są niezbędne do realizacji założonego planu.

Następnie zdecyduj, które z nich są najważniejsze do wprowadzenia w pierwszej kolejności. Zastanów się nad tym, jak produkt dostarczy wartość użytkownikom i jak będzie się wyróżniać na rynku. Co sprawi, że klienci będą chcieli go używać?

Zidentyfikuj ewentualne techniczne ograniczenia lub wyzwania, które mogą wpłynąć na rozwój produktu. Na podstawie wyznaczonych danych sporządź dokumentację, która jasno określa funkcje i cele produktu. Ta dokumentacja będzie służyć jako punkt odniesienia podczas tworzenia roadmap produktu. To pomoże zoptymalizować plany do rzeczywistych możliwości.

Tworzenie prototypu i testowanie

Tworzenie modelu i testowanie pozwala na zweryfikowanie koncepcji, zrozumienie, jak użytkownicy będą wchodzić w interakcje z produktem oraz identyfikowanie ewentualnych problemów i obszarów do poprawy. Rozpocznij od określenia, jakie cele ma spełniać tworzony model. Czy ma to być prototyp całego produktu czy tylko konkretnej funkcji?

Przygotuj projekt, który zawiera główne funkcje i cechy, jakie mają być uwzględnione. Może być to interaktywny model produktu, który pozwala użytkownikom przechodzić przez różne scenariusze użycia.

Pozostaje utworzenie egzemplarza próbnego produktu i przeprowadzenie sesji testów. Dokładnie analizuj dane i informacje zwrotne zebrane od użytkowników. Identyfikuj, co działa dobrze i co wymaga poprawy, a na podstawie wyników testów wprowadzaj zmiany i ulepszenia do produktu.

Tworzenie modelu i testowanie powinny być procesem iteracyjnym. Kontynuuj tworzenie i sprawdzanie nowych wersji produktu, aż uzyskasz produkt, który spełnia potrzeby i oczekiwania użytkowników. Po uzyskaniu satysfakcjonującego wyniku upewnij się, że model jest zgodny z wcześniej zdefiniowanymi celami produktu i roadmap.

Strategia Rozwoju Produktu – Elementy
Strategia Rozwoju Produktu – Elementy

Stworzenie cyklu życia produktu

Stworzenie harmonogramu pozwala określić, kiedy planowane funkcje, aktualizacje i cele produktowe zostaną wprowadzone do produktu. Stworzenie takiego planu należy rozpocząć od określenia daty początkowej i czasu potrzebnego na zrealizowanie konkretnych zadań. Warto także już na początku znaleźć zależności między różnymi funkcjami i celami.

Ustal także, kiedy każda funkcja lub cel będzie wprowadzona na podstawie swoich priorytetów, czasu realizacji i zależności. Na tej podstawie możesz utworzyć harmonogram i określić konkretne daty wydań produktu lub aktualizacji. To pozwala na lepsze planowanie działań marketingowych i komunikacji. Upewnij się, że w harmonogramie uwzględniasz okresy testów, aby zweryfikować, czy nowe funkcje działają poprawnie i spełniają oczekiwania. Przedstaw harmonogram zespołowi projektowemu i innym interesariuszom.

Zaangażowanie interesariuszy

Interesariusze to osoby i grupy, które wpływają na produkt, takie jak zarząd, klienci, zespół projektowy, marketing, wsparcie techniczne itp. Warto więc poświęcić chwilę i zastanowić się w jaki sposób można wykorzystać ich potencjał w tym procesie.

Rozpocznij od zidentyfikowania wszystkich grup i osób, które mają interesy związane z produktem, a następnie określ, jakie role pełnią interesariusze. To pomoże dostosować komunikację i zaangażowanie do ich potrzeb.

Utrzymuj otwartą i regularną komunikację z interesariuszami. Informuj ich o postępach, zmianach i planach dotyczących produktu, a także aktywnie zbieraj opinie i informacje zwrotne. Biorąc je pod uwagę, uaktualnij roadmap produktu w miarę potrzeby. Wspólnie ustalajcie priorytety dla funkcji i cechy produktu, które może oferować. Pomaga to w wyważeniu różnych perspektyw i potrzeb. Dla różnych grup interesariuszy możesz tworzyć spersonalizowane wizualizacje roadmap, uwzględniając ich najważniejsze obszary i cele.

Wdrożenie i proces rozwoju produktu

Wdrożenie i rozwój produktu w ramach planu product roadmap to kluczowy etap w całym procesie zarządzania produktem. Po ustaleniu celów, strategii, priorytetów i harmonogramu, czas przejść do fazy realizacji.

Rozpocznij od pierwszych elementów planu product roadmap zgodnie z ustalonym harmonogramem. To może obejmować aktualizacje istniejącego produktu, jak również nowe funkcje lub cele produktowe. Upewnij się, że zespół jest przygotowany do działania i ma dostęp do niezbędnych zasobów. Dla każdego elementu roadmap możesz nawet utworzyć dedykowany projekt, który będzie zarządzany przez zespół projektowy.

Po wprowadzeniu produktu na rynek śledź wyniki i zbieraj informacje zwrotne od użytkowników. To pomoże w identyfikowaniu obszarów, które wymagają dalszej pracy. Pamiętaj, że plan zarządzania produktem jest procesem cyklicznym, a product roadmap to dokumentem, który ewoluuje w miarę rozwoju produktu.

Podsumowanie

Jak widzisz zaprojektowanie product roadmap to zadanie dość trudne i czasochłonne. Stworzenie skutecznego planu rozwoju produktu wymaga zaangażowania i współpracy wielu osób, a także dużej ilości danych oraz umiejętności wnioskowania na ich podstawie. Mimo to product roadmap jest jednym z najlepszych narzędzi, pozwalających kontrolować rozwój produktu niezależnie od sytuacji losowych. Dlatego też warto przeanalizować wymienione wyżej aspekty i zapewnić sobie skuteczny plan wdrożeniowy.

Szymon Kapturkiewicz

autorem artykułu jest:

Szymon Kapturkiewicz

Jestem współtwórcą InterSynergy Software House, którego obszarem działań są technologie webowe i mobilne. W InterSynergy zajmuję się analityką biznesową, prowadzeniem warsztatów, w tym również kontaktami z Klientami. Każdą wolną chwilę poświęcam na rozwój w obszarach ekonomii i zarządzania projektami. Wspieram Klientów od strony zaplecza technicznego i doradztwie w zakresie rozwiązań sprzyjających zwiększaniu sprzedaży.

Powiązane wpisy