Czym jest zarządzanie ryzykiem w projekcie? | Jak unikać poważnych komplikacji?

Czym jest zarządzanie ryzykiem w projekcie? Jak unikać poważnych komplikacji

27 października 2023

Wyobraź sobie sytuację, w której razem z zespołem zajmującym się zarządzaniem postanawiacie zrealizować nowy projekt w firmie. Określacie kluczowe wartości i cele, zakres projektu oraz potrzebne środki. Na tej podstawie realizujecie kolejne etapy - wybieracie odpowiednie metodyki zarządzania projektami i analizujecie oczekiwane efekty. Wydaje się, że cykl życia projektu jest kompletny, a praca gotowa do rozpoczęcia.

W ten sposób wygląda praca projektowa w wielu początkujących organizacjach. Jest to oczywiście szybki sposób na rozpoczęcie działań, jednak co jeżeli pojawią się w trakcie realizacji poszczególnych zadań nieprzewidziane komplikacje? Wówczas dochodzi często do sytuacji, gdy przynajmniej część prac zostaje wstrzymana, a do zespołu wkrada się chaos. Trudno znaleźć osobę odpowiedzialną za rozwiązanie problemu i przygotować odpowiednie środki na szybką, a przede wszystko skuteczną reakcję. Dlatego też przed przystąpieniem do prac warto poświęcić czas na zaplanowanie działań związanych z zarządzaniem ryzykiem i wdrożeniem skutecznych metod do swojej strategii.

Czym jest zarządzanie ryzykiem w projekcie?

Zarządzanie ryzykiem to jedno z kluczowych narzędzi z zakresu project managementu. Zakłada ono działania takie jak rozpoznawanie, ocena i planowanie działań w przypadku wystąpienia potencjalnych zagrożeń. Dzięki temu możliwe jest zapobieganie występowaniu niepożądanych efektów oraz określenie działań mających na celu zminimalizowanie ich wpływu na osiągnięcie celów projektu. Aby poznać sposoby na skuteczne tworzenie strategii, warto dowiedzieć się najpierw czym jest ryzyko w kontekście zarządzania projektem?

Oznacza ono potencjalne zdarzenie lub warunek, który może mieć negatywny wpływ na osiągnięcie wyznaczonych celów. Warto więc jeszcze przed rozpoczęciem działań zastanowić się, jakie zagrożenia mogą pojawić się podczas realizacji zadań, i jakie jest prawdopodobieństwo ich wystąpienia, a także rozważyć możliwe skutki ryzyka tj. wpływ na budżet czy czas projektu.

Zarządzanie ryzykiem jest integralną częścią procesu zarządzania projektem. Pozwala na elastyczne reagowanie na zmienne warunki i minimalizowanie negatywnych skutków nieprzewidzianych sytuacji. Dobra praktyka zarządzania ryzykiem obejmuje również proces uczenia się z doświadczeń przeszłych projektów, aby unikać tych samych ryzyk w przyszłości i stale doskonalić strategie zarządzania ryzykiem.

Jak zidentyfikować i monitorować ryzyko projektowe?

Zarządzanie ryzykiem to istotny element cyklu życia projektu. Niezależnie od wybranej metodyki zarządzania, pozwala ono na uniknięcie strat, oszczędność czasu i szybsze reagowanie na zagrożenia. Aby skutecznie realizować założenia projektu i rozpoznawać ryzyka, przyda się jednak znajomość kilku taktyk. Wiedza na ten temat pomoże ci dostosować możliwości dostępnych narzędzi do potrzeb danego projektu.

Identyfikacja ryzyka w projekcie

Identyfikacja ryzyka w projekcie to etap, dzięki którego możemy analizować działania na wielu etapach wdrożenia i stworzyć rejestr zagrożeń. Przydatne mogą okazać się popularne narzędzia strategiczne takie jak analiza SWOT czy analiza PESTEL. Pozwalają one nie tylko na zidentyfikowanie mocnych i słabych stron, ale także czynników ekonomicznych czy społecznych, które mogą wpłynąć na realizację celów.

Istotnym elementem rozpoznawania ryzyka jest konsultacja z członkami zespołu podczas tzw. stand upów lub burzy mózgów. Dzięki temu kierownik projektu jest w stanie poznać potencjalne ryzyka na wczesnym etapie występowania. Istotne może okazać się także przeprowadzenie konsultacji wśród interesariuszy projektu, by poznać ich oczekiwania i obawy związane z realizacją projektu. Uzyskane informacje i wnioski są niezbędne do zaprojektowania mapy ryzyka w późniejszych etapach i stworzenia skutecznego "planu awaryjnego".

Jakościowa analiza ryzyka

Kiedy już zakończymy proces identyfikacji zagrożeń, warto podzielić je na tzw. kategorie ryzyka. Dzięki temu możliwe będzie utworzenie hierarchii ryzyka na podstawie prawdopodobieństwa i skutków wystąpienia. Jedną z najpopularniejszych metod, by tego dokonać jest analiza jakościowa.

Proces oceny opiera się na subiektywnej ocenie prawdopodobieństwa powstania oraz wpływu tych ryzyk na cele projektu. Jest to zazwyczaj pierwszy krok w procesie zarządzania ryzykiem, umożliwiający szybkie zidentyfikowanie kluczowych kwestii, które mogą wpływać na projekt. Zakłada on kilka prostych działań takich jak kategoryzacja ryzyk ze względu na ich znaczenie i priorytet, nadanie wartości zmiennym czy analiza wrażliwości, czyli tego które czynniki mogą w największym stopniu wpłynąć na powodzenie projektów.

Analiza jakościowa nie dostarcza szczegółowych i mierzalnych zmiennych. Pozwala jednak uzyskać ogólny obraz zagrożeń i szans w projekcie. Choć nie jest najbardziej precyzyjnym narzędziem, stanowi skuteczną metodę wstępnego zrozumienia obszarów wymagających szczególnej uwagi i planowania działań zaradczych. W jaki sposób jednak możemy zbadać dokładnie poziom ryzyka związany z realizacją konkretnych etapów realizacji planu projektu?

Ilościowa analiza ryzyka

Gdy dokonamy wstępnej identyfikacji ryzyka, warto dokładniej zbadać możliwość wystąpienia szans i zagrożeń za pomocą analizy jakościowej. Zakłada ona przypisywanie numerycznych wartości prawdopodobieństwu i wpływowi potencjalnych ryzyk w projekcie. Metoda pomaga w bardziej precyzyjnym zrozumieniu skali i znaczenia poszczególnych zagrożeń, co ułatwia podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania nimi. Przeprowadzenie skutecznej analizy powinno opierać się na kilku prostych krokach.

Określenie prawdopodobieństwa i wpływu to pierwszy etap, który w głównej mierze został zrealizowany podczas analizy jakościowej. Teraz jednak należy nadać poszczególnym zagrożeniom wartości numeryczne. Przykładowo ryzyko możemy oceniać w skali 1-10, gdzie 1 to niskie prawdopodobieństwo powstania i wpływu, a 10 wysokie. Nadane wartości dotyczące danego ryzyka należy następnie pomnożyć przez siebie. Dla uproszczenia można użyć w tym celu poniższego wzoru:

Wskaźnik ryzyka = Prawdopodobieństwo + Wpływ

Im wyższy będzie wskaźnik ryzyka, tym większy wpływ zagrożenie wywoła na skutki realizacji przedsięwzięcia. Dlatego też warto poświęcić czas na dokładne planowanie działań zapobiegających lub wpływających na łagodzenie ryzyka, a także śledzić możliwość ich pojawienia się w trakcie realizacji projektu. Analiza ilościowa dostarcza bardziej konkretnych danych niż analiza jakościowa, co ułatwia zespołowi projektowemu podejmowanie decyzji na podstawie konkretnej wiedzy na temat ryzyka. Jednakże, jest to bardziej skomplikowany proces i wymaga dokładnych danych wejściowych.

Analiza Monte Carlo

W bardziej zaawansowanych przypadkach, przydatna może okazać się analiza Monte Carlo, która pozwala na symulację wielu scenariuszy i uzyskanie probabilistycznych prognoz dotyczących wyników projektu. Ta metoda wykorzystuje losowe próbki, generowane komputerowo, aby przewidzieć zakres możliwych wyników w sytuacjach, gdzie występuje znaczna niepewność.

W pierwszym kroku określa się zmienne losowe, które wpływają na wyniki projektu, procesu czy decyzji. Mogą to być czynniki takie jak czas wykonania zadania, koszty, prawdopodobieństwo sukcesu, itp. Dla każdej zmiennej losowej określa się rozkład prawdopodobieństwa. Może to być rozkład normalny, trójkątny, jednostajny, czy inny, w zależności od charakterystyki danej zmiennej.

Kolejnym krokiem jest generowanie losowych próbek z określonych rozkładów dla każdej zmiennej losowej. Te próbki odzwierciedlają różne możliwe wartości danej zmiennej. Następnie przeprowadza się symulację, w której dla każdej kombinacji losowych wartości przewiduje się wynik modelu, projektu lub procesu. Po wielokrotnym powtórzeniu symulacji otrzymuje się zakres możliwych wyników. Pozwala to na określenie rozkładu prawdopodobieństwa lub skutków ryzyka dla całego projektu.

Ocena ryzyka realizacji projektu
IT Risk Management - Zarządzanie Ryzykiem w IT

Ocena ryzyka realizacji projektu

Znamy już sposoby na rozpoznawanie i nadawanie wartości zagrożeniom. Uzyskane dane są niezbędne do rozpoczęcia kolejnych etapów realizacji pracy, ponieważ to dzięki nim możemy dokonać oceny ryzyka projektu i zaplanować dalsze działania. Jak możesz zauważyć zidentyfikowane zagrożenia możemy pogrupować w zależności od konkretnych wartości takich jak prawdopodobieństwo wystąpienia, wpływ na wyniki projektu a nawet etapy projektu, w których mogą powstać. Pomoże nam to w określeniu ogólnej oceny zagrożeń.

Na tym etapie pracy tworzymy hierarchię ryzyka. Możemy zestawić wyniki uzyskane z kilku analiz, aby zobaczyć jak określone działania wpłyną na skutki i koszty związane z ich pojawieniem się. Na tej podstawie dokonujemy ich priorytetyzacji. Pozwala nam to na określenie, które z potencjalnych wydarzeń wymaga szczególnej uwagi i zarządzania.

Identyfikacja i ocena ryzyka powinny być procesem ciągłym, aktualizowanym na bieżąco w miarę postępu projektu i zmieniających się warunków zewnętrznych. To umożliwia dostosowanie strategii zarządzania ryzykiem do bieżącej sytuacji.

Planowanie zarządzania ryzykiem

Znamy już potencjalne zagrożenia i ich wpływ na wyniki projektu. Przyszła więc pora na stworzenie planu zarządzania ryzykiem. Proces ten skupia się na opracowywaniu strategii uwzględniającej zarządzanie i kontrola ryzyka. Plan jest ważnym dokumentem, obejmującym nie tylko zestaw działań zapobiegających i naprawczych, ale także inne elementy kluczowe dla rozwoju projektu, takie jak określenie celów zarządzania ryzykiem. Jasne zdefiniowanie, dlaczego zarządzanie ryzykiem jest istotne dla projektu i jakie obszary są objęte planem w początkowej fazie pozwala od razu wyznaczyć kierunek działań.

Następnym etapem jest wyznaczenie ról i osób odpowiedzialnych związanych z zarządzaniem ryzykiem oraz opracowanie strategii reakcji na ryzyko, takich jak unikanie, minimalizacja, przeniesienie czy akceptacja. Dla każdego zidentyfikowanego ryzyka, należy opracować odrębny plan reakcji, który określa, jakie kroki zostaną podjęte w przypadku jego powstania. Ważnym elementem jest także określenie procesów śledzenia ryzyka w trakcie trwania projektu, a także w jaki sposób będzie przebiegała komunikacja z zespołem i interesariuszami.

Monitorowanie i kontrola ryzyk projektowych

Monitorowanie i kontrola ryzyk to etap obejmujący śledzenie i dostosowywanie strategii zarządzania ryzykiem w miarę postępu projektu. Jest on niezwykle istotny, ponieważ pozwala na kontrolowanie przebiegu projektu i wczesne przeciwdziałanie rozwojowi zaistniałych zagrożeń.

Warto już na początku ustalić wskaźniki ryzyka, które pozwalają na śledzenie i pomiar zmian w danym ryzyku, a także identyfikowanie zagrożeń eskalujących się do kategorii o wyższym priorytecie. Regularne aktualizowanie informacji dotyczących ryzyka, pozwala na prowadzenie analiz o skuteczności podjętych aktywności i ewentualnych zmianach harmonogramu działania. W tym procesie ważna jest regularna komunikacja z zespołem, aby na bieżąco informować go o stanie ryzyka i planowanych zmianach. Dobrą praktyką jest także tworzenie raportów dla interesariuszy i prognoz na przyszłość.

Podsumowanie

Temat zarządzania ryzykiem w projekcie staje się w ostatnich latach niezwykle popularny. Dynamiczny rozwój środowiska biznesowego sprawia, że gotowość na wystąpienie ryzyka i skuteczny plan działania mogą okazać się kluczowym elementem do osiągniecia sukcesu. Często to właśnie wczesne podjęcie działań naprawczych i dobra organizacja pracy całego zespołu pozwala na uniknięcie komplikacji, a co za tym idzie oszczędność czasu i pieniędzy. Właśnie dlatego zarządzanie ryzykiem stało się nieustannym procesem i wywiera tak znaczący wpływ na projekty. Warto więc poświęcić czas na staranne zaplanowanie działań i włączyć dobre praktyki w proces planowania projektu.

Szymon Kapturkiewicz

autorem artykułu jest:

Szymon Kapturkiewicz

Jestem współtwórcą InterSynergy Software House, którego obszarem działań są technologie webowe i mobilne. W InterSynergy zajmuję się analityką biznesową, prowadzeniem warsztatów, w tym również kontaktami z Klientami. Każdą wolną chwilę poświęcam na rozwój w obszarach ekonomii i zarządzania projektami. Wspieram Klientów od strony zaplecza technicznego i doradztwie w zakresie rozwiązań sprzyjających zwiększaniu sprzedaży.

Powiązane wpisy