Metoda MoSCoW - Technika ustalania priorytetów w projektach IT

Metoda MoSCoW - Technika MoSCoW - Model MoSCoW

W projektach informatycznych, gdzie zasoby są ograniczone, a czas to pieniądz, ustalanie priorytetów staje się popularną techniką skutecznego zarządzania projektami IT. Widać to zarówno w procesie dostarczania i wdrażania oprogramowania, czy chociażby w procesach tworzenia nowych produktów.

Celem szybkiego wyjaśnienia dla niewtajemniczonych - MoSCoW nie oznacza nazwy stolicy pewnego dzikiego kraju za wschodnią granicą. Jest to natomiast akronim, który w swej istocie pomaga ustalić priorytety stawiane podczas opisywania wymagań.

Metoda MoSCoW jest techniką, która choć prosta w swojej koncepcji, ma potężny wpływ na efektywność i skuteczność zarządzania projektami. Oferując przy tym jednocześnie jasny i przejrzysty system dostarczania wartości biznesowej. Szczególnie widoczne jest to w kontekście zwinnych metodyk z ang. agile. Dlatego też przeprowadzanie analizy MoSCoW staje się dziś niezawodnym instrumentem organizacji listy zadań do zrobienia (product backlog). Jest to szczególnie istotne w procesach wytwarzania oprogramowania (software development), gdy chcemy zrealizować prace niezbędne do jego wydania.

Priorytetyzacja MoSCoW, którą opisuje się wymagania, pomaga zespołowi pracującemu nad realizacją skupić się na tym, co tak na naprawdę jest istotne w danym momencie, a co będzie rozpatrywane do implementacji lub wdrożenia dopiero w przyszłych fazach cyklu życia projektu.

MoSCoW opracował Dai Clegg podczas swojej pracy dla firmy Oracle w latach 90. XX wieku. Była ona często używana w metodologii szybkiego tworzenia aplikacji (z ang. RAD) jak i z metodą rozwoju systemów dynamicznych (z ang. DSDM - Dynamic Systems Development Method), ale można ją stosować również w zupełnie różnych kontekstach projektowych.

W tym artykule przyjrzymy się bliżej tej procedurze jako jednej z metod priorytetyzacji, omówimy jej zasady i zastosowanie, a także podpowiemy, jak skutecznie wykorzystać ją w praktyce. Naszym celem jest pokazanie, jak ta metoda może przyczynić się do sukcesu Twojego przedsięwzięcia, niezależnie od tego, w jakich sytuacjach ją wykorzystujesz i czy jesteś właścicielem firmy, kierownikiem działu marketingowego, czy osobą podejmującą decyzje ważne w organizacji.

Czy jesteś ciekawy, jak ta metoda może pomóc Ci lepiej gospodarować zasobami i osiągać właściwe i oczekiwane cele biznesowe? Jeśli tak, to zapraszamy do lektury.

Metoda MoSCoW - Wprowadzenie

Metoda MoSCoW - Model MoSCoW
Zalety metody MoSCoW - Jak korzystać z metody MoSCoW?

Kierowanie inicjatywą to nie tylko kwestia planowania zasobów i czasu, ale przede wszystkim umiejętności skupienia się na tym, co najważniejsze. W tym kontekście metoda ta staje się nieocenionym narzędziem, które pomaga w wyznaczaniu preferencji i skupieniu się na najważniejszych elementach.

Kluczowym obszarem modelu MoSCoW jest podział zadań na cztery kategorie wyznaczające istotność zadania w całym projekcie. Każda z kategorii ma swoje specyficzne znaczenie i odpowiednią rolę w procesie. Zrozumienie i umiejętność ich zastosowania w praktyce jest niezbędne do skutecznego wykorzystania tej metody:

 1. m – must have (Musi mieć): Zadania oznaczone tą kategorią są absolutnie niezbędne do realizacji wizji całego przedsięwzięcia. Są to elementy, które są krytyczne dla funkcjonowania produktu lub usługi, której dotyczy realizacja prac. Jeżeli jakiekolwiek z tych zadań nie zostanie wykonane, praca nie będzie mogła być uznana za zakończoną.
 2. s – should have (Powinien mieć): Te zadania są ważne, ale nie krytyczne. Inicjatywa może być ukończona bez nich, ale ich brak może wpłynąć na jej wartość lub użyteczność. Są to elementy, które znacznie zwiększają wartość produktu lub usługi, ale nie są niezbędne do jego podstawowego funkcjonowania.
 3. c – could have (Mógłby mieć): Te zadania są pożądane, ale nie są niezbędne. Ich brak nie wpłynie na dalszą realizację. Są to elementy, które mogą zwiększyć atrakcyjność produktu lub usługi, ale nie wpływają na jego podstawowe funkcje.
 4. w - won’t have this time (Nie będziesz miał tym razem): Te zadania nie będą realizowane na tym etapie, ale mogą być rozważane w przyszłości. Są to elementy, które mogą być dodane w przyszłych iteracjach produktu lub usługi, ale nie są obecnie na tyle istotne, aby zaprzątać sobie nimi głowę.

Zastosowanie metody MoSCoW pozwala na skuteczne podejmowanie decyzji dotyczących gospodarowania zasobami i czasem, a także na skupienie się na najważniejszych elementach przedsięwzięcia. Dzięki temu wszystkie osoby zaangażowane w przedsięwzięcie mogą lepiej planować swoje działania, unikać niepotrzebnych opóźnień i osiągać lepsze wyniki.

MoSCoW a ramy czasowe - jak ustalać priorytety?

Zarządzanie czasem to jedno z największych wyzwań w każdej inicjatywie twórczej. Często zdarza się, że ekipa realizująca prace ma więcej zadań do wykonania, niż czasu niezbędnego do ich realizacji. MoSCoW można wykorzystać wówczas do obejścia konieczności wdrażania wymagań i rezygnacji z niektórych elementów zaplanowanych w projektowanym rozwiązaniu, czy też wycofania się z nowych funkcjonalności, które nie są w danym czasie ważne z punktu widzenia właściciela produktu (product owner).

Właśnie w takich sytuacjach technika MoSCoW staje się niezwykle przydatna. Niezwykle ważną cechą tego podejścia jest jego elastyczność. Dzięki podziałowi zadań na wspomniane wcześniej cztery kategorie, zespoły mogą łatwo dostosować swoje plany do zmieniających się okoliczności w określonym czasie. Jeżeli na przykład okazuje się, że niektóre zadania wymagają więcej pracy niż przewidywano, można je przesunąć do kategorii "Could Have" lub "Won’t Have this time", aby skupić się na najważniejszych zadaniach z kategorii "Must Have" i "Should Have".

Metoda MoSCoW pozwala również na lepsze dostarczanie kolejnych wersji produktu zgodnie oczekiwaniami odbiorców. Dzięki jasnym zasadom, interesariusze mogą łatwo zrozumieć, które zadania są najważniejsze i dlaczego niektóre z nich mogą zostać odłożone na później. To z kolei pomaga w budowaniu zaufania i zrozumienia między ekipą realizacyjną a sponsorem czy właścicielem produktu.

Wreszcie, priorytetyzacja wymagań MoSCoW pomaga w utrzymaniu tempa pracy i motywacji zespołu. Dzięki jasnym wytycznym, zespół może skupić się na najważniejszych zadaniach i widzieć postępy w realizacji, bez marnowania czasu i zasobów. To z kolei przekłada się na większą satysfakcję z pracy i lepsze wyniki.

Model MoSCoW w praktyce - ustalanie priorytetów dla funkcjonalności

Skuteczna klasyfikacja ważności wykonania zadań jest podstawą sukcesu każdego przedsięwzięcia. Bez niej, zespoły mogą łatwo stracić kierunek, skupiając się na niewłaściwych zadaniach, co w konsekwencji prowadzi do opóźnień i przekroczenia budżetu. Metoda MoSCoW oferuje podejście, które pomaga zespołom uniknąć takich pułapek.

Wiemy dobrze, że w każdym przedsięwzięciu wizja biznesowa i stawiane wymagania to niezaprzeczalna świętość. To ona określa, cele do osiągnięcia i jaką wartość w ostatecznym rozrachunku mamy przynieść dla organizacji poprzez włożoną pracę. MoSCoW w projektach ze swoim jasnym i prostym systemem priorytetów wymagań, jest doskonałym narzędziem do wsparcia w realizacji tej wizji.

Priorytetyzacja zadań pozwala na skupienie się na tych elementach, które są najważniejsze dla realizacji wizji. Inną ważną jej częścią składową jest postawa skłaniająca do regularnego przeglądania i aktualizowania ważności zadań do wykonania i dostosowywania się do środowiska poddawanego zmianom. W dynamicznym środowisku projektowym, okoliczności mogą szybko się zmieniać, a to, co było istotne tydzień temu, może być dziś już tylko opcjonalne.

Metoda ta stawia na komunikację, ponieważ dzięki niej zespół jest w stanie, zrozumieć odpowiednie priorytety zadań przypisane do każdego wymagania i nie ma już później wymówek w stylu: "nie wiedziałem, że to jest dla Ciebie ważne".

Pobudza ona równocześnie do zachowania odpowiedniej higieny pracy. Może być kuszące próbować zrobić wszystko na raz, ale to często prowadzi to do przeciążenia i opóźnień. Stosowanie metody MoSCoW pomaga zespołom utrzymać dyscyplinę, skupiając się na najważniejszych zadaniach i odstawiając mniej ważne na później.

Wyzwania i pułapki związane z MoSCoW w projektach IT

MoSCoW, mimo swojej skuteczności, nie jest pozbawione wyzwań i pułapek, z którymi należy się zmierzyć, a które mogą wpływać na efektywność procesu wyznaczania ważności podejmowanych prac.

 1. Rozumienie i akceptacja: Pierwszym wyzwaniem jest zapewnienie, że wszystkie zainteresowane strony zrozumieją i akceptują istotność zadań Wszyscy muszą zrozumieć, co oznaczają poszczególne kategorie i jakie są konsekwencje ich zastosowania. Muszą również dobrze wiedzieć na czym polegają wymagania i zadania, które będą klasyfikowane.
 2. Zbyt wiele "Must Have": Częstym błędem jest przypisanie zbyt wielu wymagań do kategorii "Must Have". Jeżeli wszystko ma pierwszeństwo, to można uznać, że nic nie jest w zasadzie szczególnie istotne. Dlatego ważne jest, aby zespół był dyscyplinowany i realistyczny podczas przeprowadzania klasyfikacji.
 3. Zmiana priorytetów w czasie: Waga poszczególnych zadań może się zmieniać w miarę postępu prowadzonych prac. Co było "Must Have" na początku, może stać się "Could Have" lub nawet "Won't Have" w późniejszych etapach. Dlatego ważne jest, aby grupa projektowa regularnie przeglądała i aktualizowała backlog podczas sprintu.
 4. Zrozumienie kontekstu: Waga zadań powinna odzwierciedlać kontekst biznesowy. To oznacza, że zespół musi zrozumieć, jakie są cele i jakie wymagania są najważniejsze dla osiągnięcia tych celów.
 5. Zarządzanie oczekiwaniami: Metoda MoSCoW to technika do zarządzania oczekiwaniami. Product owner musi jasno komunikować, które wymagania są konieczne do zrealizowania, które powinny być uwzględniane, a które mógłby być wdrożone, aby wszystkie zainteresowane strony miały jasność co do tego, co zostanie dostarczone. W przeciwnym wypadku realizacja projektu nie ma sensu.
 6. Zastosowanie MoSCoW poza wymaganiami: MoSCoW nie jest ograniczone tylko do priorytetyzacji wymagań. Może być również używane do priorytetyzacji zadań, testów, kryteriów akceptacji i innych elementów (artefaktów projektowych).
 7. Unikanie zakłóceń: MoSCoW może pomóc uniknąć zakłóceń, takich jak scope creep, poprzez jasne określenie, co jest istotne, a co nie. Jednak zespół projektowy musi być czujny, aby upewnić się, że priorytety są przestrzegane i że nie są wprowadzane niepotrzebne zmiany.

Jak stosować metodę MoSCoW?

Zastosowanie tego rozwiązania w praktyce wymaga nie tylko zrozumienia jego podstawowych zasad, ale także umiejętności skutecznego wykorzystania. Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek, które mogą pomóc w tym procesie:

 1. Komunikacja z osobami zainteresowanymi: Dzięki jasnym kategoriom priorytetów, można łatwo komunikować się z interesariuszami na temat statusu projektu i tego, na czym zespół projektowy się skupia.
 2. Regularne przeglądy priorytetów: Priorytety mogą się zmieniać w miarę postępu projektu. Regularne przeglądy priorytetów, z wykorzystaniem metody MoSCoW, pomagają zespołom dostosować się do tych zmian i skupić na najważniejszych zadaniach.
 3. Elastyczność: Metoda MoSCoW jest elastyczna i może być dostosowana do różnych kontekstów i wymagań projektu. Nie bój się dostosować ją do swoich specyficznych potrzeb.
 4. Dyscyplina: Stosowanie metody MoSCoW wymaga dyscypliny. Skupienie się na najważniejszych zadaniach i odstawienie mniej ważnych na później pomaga utrzymać dyscyplinę i skuteczność prowadzenia projektu.

Podsumowanie

Metoda ta jednak jak każde narzędzie, nie jest i nie będzie panaceum na wszystkie problemy związane z zarządzaniem projektami. Powinna być stosowana w połączeniu z innymi narzędziami i znanymi w zespole sposobami, w zależności od specyfiki projektu i kontekstu. Warto jednak zrozumieć, kiedy i jak ją stosować, aby osiągnąć najlepsze wyniki.

Podsumowując, metoda MoSCoW jest potężnym narzędziem, które może przyczynić się do sukcesu Twojego projektu. Bez względu na to jaką rolę pełnisz w projekcie, powinieneś wiedzieć, że zastosowanie tego rozwiązania może pomóc Ci lepiej zarządzać swoimi zadaniami i projektami, dzięki czemu będziesz osiągać stawiane cele.

Źródło: Metoda MoSCoW – Wikipedia, wolna encyklopedia

Szymon Kapturkiewicz

autorem artykułu jest:

Szymon Kapturkiewicz

Jestem współtwórcą InterSynergy Software House, którego obszarem działań są technologie webowe i mobilne. W InterSynergy zajmuję się analityką biznesową, prowadzeniem warsztatów, w tym również kontaktami z Klientami. Każdą wolną chwilę poświęcam na rozwój w obszarach ekonomii i zarządzania projektami. Wspieram Klientów od strony zaplecza technicznego i doradztwie w zakresie rozwiązań sprzyjających zwiększaniu sprzedaży.

Powiązane wpisy